PTH 2

Ongoongo Fakamuimuitaha

ascension2

Sapate 22 ʻAokosi 2021

Siosiua 24: 1-2,15-18 Te mau tauhi ki he ʻEiki ʻOtuá koeʻuhí ko ia homau ʻOtuá.
ʻEfesō 5: 21-32 Ko e siasí ko e sino ʻo Kilisitoó pea ko kitautolu ko hono ngaahi konga moʻuí.
Sione 6: 60-69 ʻEiki te mau toe ō kia hai?

Tokoni
Ko e ngaahi folofola ʻo e ʻaho ní ʻoku nau taki kitautolu ki he laumālie moʻui ʻo e ʻOtuá ʻoku fakakoloa ʻaki ʻa e tumutumu ʻo e fakatupú ko e ʻimisi ʻo e ʻOtuá ʻa ia ko e tangatá mo e fefiné. ʻOku fakamahino ʻe Siosiua ko ia mo hono falé ʻa ia ko hono fāmilí te nau tauhi ki he ʻOtua moʻuí ka nau moʻui. Naʻe tuku ange leva ʻe Siosiua ki haʻa ʻIsileli ke nau fili pe te nau tauhi ki he ʻOtua moʻuí pe ko ʻenau toe foki ki he ngaahi ʻotua mate ʻo ʻenau fanga kuí kimuʻá. Ka naʻe toe fili pe mo ʻIsileli ke nau tauhi ki he ʻOtua moʻui kuo tauhi ki ai ʻa e ngaahi tamai ʻa ʻIsilelí.

Naʻe fakatoka ʻe he taki ʻiloa ʻo ʻIsileli ko Mosese ʻa e moʻui ʻa ʻIsilelí ʻaki ʻa hono fakahoko ʻo e kovinanite ʻo e ʻofá pea mo e ʻOtuá ʻi he moʻunga Sainaí ʻo aʻu ki hono foaki ange ʻe he ʻOtuá ʻa e Fekau ʻe Hongofulú. Ko e fekau mahuʻinga naʻe fakamanatu ʻe Mosese ki he kakai ʻo ʻIsilelí ke tohi tongi ʻi honau lotó ko e ʻofa ki he ʻOtuá ʻaki honau lotó kotoa, ʻaki honau laumālié kotoa, pea ʻaki hono honau iví kotoa. Naʻe ʻikai ke ngata aí naʻe toe fakamanatu ʻe Mosese ke nau talaki ʻa e fekau ʻo e ʻofa kuo tuku ʻe he ʻOtuá ki ʻIsilelí ke aʻu ki he toʻutangata kotoa pe.

Naʻe toe fakamanatu ʻe Mosese ko e kotoa ʻo e māmaní mo e langí ʻoku ʻa e ʻOtuá kotoa pe ia he ko ʻene fakatupu. Ko e pule aoniu ʻa e ʻOtuá ʻoku ʻikai ke hao ha meʻa ia mei ai ʻo aʻu ai pe ki he hisitolia ʻo e fononga ʻa e māmaní. Kimuʻa ke pekia ʻa Mosesé naʻá ne fakamanatu kia Siosiua ke nofo pe ki he ʻOtuá pea ke taki e kakai ʻo ʻIsilelí ki he ʻOtuá. Naʻe kaka ʻa Mosese ki he funga moʻunga Nepó ʻo mamata ki he fonua ʻo e talaʻofá kimuʻa pea pekiá ʻo telio ai pe ʻi he moʻunga Nepó. ʻI he hisitolia ʻo e ʻaʻake ʻo e fakapapaú naʻe puli ʻi he hili pe hono fakaʻauha ʻe he tuʻi ʻo Papiloné ʻa e temipalé ʻi Siutá. ʻOku hā ʻi he tohi 2 Makapeó naʻe holatakiʻi ia ʻe he palofita ko Selemaiá ʻo tukumalu ʻi he moʻunga Nepó ʻa ia ʻoku telio ai ʻa Mosesé pea pehē ʻe he palofitá ʻe toki ʻa e ʻOtuá pe ʻi hono taimi ke fakahā aí.

Ko e hisitolia ʻo e fononga ʻa e ʻOtuá mo hono kakaí ʻoku ʻikai ke mate ka ʻoku moʻui ʻo hangē ko e tala ʻa Selemaiá. Ko e taimí ʻoku moʻui pe ia ʻi he ʻOtuá he ʻoku ʻitaniti pea ko e fononga ʻa e māmaní ʻoku fakahoko ʻi he malumalu ʻo e ʻitaniti ʻa e taimi ʻa e ʻOtuá ʻo aʻu ki he ʻahó ni pea ʻe pehē ki he kahaʻú. ʻOku hisitolia mate pea ʻe kei hisitolia mate pe ʻa e tangatá mo e fefiné ka ko e fononga ʻa e māmaní ʻe kei moʻui pe ia ʻi he taimi ʻitaniti ʻa e ʻOtuá pea mo hono fakakakato ʻi hono haohaoá ʻi ha toe foki mai hono ʻAlo ʻOfeiná.

Ko e kuonga eni ʻo e fuakava foʻoú pea kuo fakakakato ʻe he ʻAlo ʻOfeiná ʻa e fekau ʻo e ʻofá ʻaki ʻa ʻene fakatahaʻi ʻa e fekau ʻo e ʻofa ki he ʻOtuá pea mo e “ʻofa ki ho kaungāʻapí ʻo hangē ko hoʻo ʻofa kiate koé.” Ko e tauhi mo e lotu ki he ʻOtuá ʻi he fuakava motuʻá ʻoku tafe pe ʻa e foʻi afo ʻo e ʻofá mei he fuakava motuʻá ʻo aʻu ki hono fakakakato ʻi he fuakava foʻoú ʻe he ʻAlo ʻOfeina ʻo e ʻOtuá ʻa ia naʻe hifo ʻo Tuputangatá.

Ko e ʻAlo ʻOfeina eni ʻo e ʻOtuá ʻokú ne hō mai ʻa e mānava moʻuí ʻi heʻene folofolá “ko au ʻa e mā ʻo e moʻuí” ka ʻoku ʻikai ke tali ʻe haʻa Siu he ʻoku nau lau ko e akonaki faingataʻa. ʻOku faingataʻá ko e ʻikai ke nau tali ʻa e moʻui ʻoku hō mai ʻe he ʻAlo ʻOfeina ʻo e ʻOtuá. Kuo lau ʻe he kau sikalaipé mo e kau Falesí ʻoku kei moʻoni ange pe ʻa e ngaahi fakahinohino ʻa ʻenau fanga kuí ka ʻoku kui ʻa haʻa Siu ki he fakakakato ʻo e hisitolia moʻui naʻe tui ki ai ʻenau fanga kuí. ʻOku kui ʻa haʻa Siu mo e toko lahi ʻi he māmaní ki he folofola ʻa e ʻAlo ʻOfeiná “ʻoku ʻikai ha meʻa ʻe faingataʻa ki he ʻOtuá he ʻoku malava ʻe he ʻOtuá ʻa e meʻa kotoa pe.” Ko e folofola eni ʻoku mafai ʻi he leá ʻataʻatā pe pea toe mafai ʻi he ngāué pea ko e misiteli ia ʻo e Tuputangatá.

Ko eni ʻoku fili ʻa Siosiua mo hono fāmilí ke nau tauhi ki he ʻOtua ʻo e moʻuí, fili ʻa Paula ke mavahe mei he fakahinohino hala naʻe muimui aí kae fanongo ki hono ui ʻe he ʻEiki Toetuʻú ʻi he hala ki Tamasikusí. ʻI he ʻikai ke tali ʻe haʻa Siu ʻa e fakahinohino ʻa e ʻAlo ʻOfeiná fekauʻaki mo e mā ʻo e moʻuí naʻa nau mavahe leva mei he ʻelito ʻo e moʻuí kae fili ʻa Saimone Pita mo e kau ʻaposetoló ke nau nofo pe mo e ʻAlo ʻOfeiná ka nau moʻui. Ko e ʻuhinga ʻuluaki ia ʻo e ākongá ko e nofo mo e ʻAlo ʻOfeiná he ʻoku lalanga ai ʻa e moʻui ʻoku ʻomeia ʻe he ʻofa taʻengatá ʻo hā sino e fua melie ʻo e misiteli ko ení ʻi he toʻonga moʻui ʻa e ākongá ʻo muʻaki ai ʻa e moʻoni mo e loloto ʻo e ʻofá.

Neongo ʻa e mafola ʻa e vailasi faingataʻa ko e Koviti-19 ʻi he māmaní pea hangē ʻoku longolongo tau mo e māmaní ka ʻoku kei fakamanatu mai pe ʻe he ngaahi folofolá ʻoku kei moʻui pea kei mānava pe ʻa e fekau ʻo e ʻofa ʻa e ʻOtuá ʻi he kovinanite ʻo e fuakava foʻoú ʻa ia naʻe silaʻi ʻi he moʻunga Kalevalé ʻe hono ʻAlo ʻOfeiná ʻaki hono sinó mo hono taʻataʻá. Ko e ngaahi folofola ʻa e ʻAlo ʻOfeiná ʻoku kei mafai ʻi he māmaní pea ko e mā ʻo e moʻuí ʻoku kei moʻui ʻi hono sinó mo hono taʻataʻá. Ko e ākonga ʻoku tuí ʻoku pipiki ki he ʻAlo ʻOfeiná ʻo hangē ko e pipiki ʻa e vaʻa vainé ki he fuʻu vainé kae moʻuí. ʻOku tala mai ʻe Sione ʻi heʻene tohí ko e ʻAlo ʻOfeiná pe ʻa e vaine moʻoniá.

ʻI he tohi ʻa Paula ki he kakai ʻEfesoó ʻokú ne vahevahe mai ʻa ʻene ngaahi aʻusia loloto fekauʻaki mo e pipiki ʻa ʻene moʻuí ki he fuʻu Vainé ʻi he ʻofá ʻo hangē ko e pipiki ʻo taha ʻi he ʻofá ʻa e husepanití mo e uaifí pea pehē ki he ʻAlo ʻOfeiná mo e siasí. Ko e ʻātakai kotoa eni ʻo e misiteli ʻo e ʻofa taʻengata ʻa e ʻOtuá pea neongo ʻoku liliu ʻi māmaní ʻa e hisitolia ʻo e fonongá ka ʻoku ʻikai ke liliu ʻa e kei ʻuʻufi ʻe he laumālie ʻo e ʻOtuá ʻa e funga ʻo e māmaní. ʻOku kei ʻafio ʻa e ʻAlo ʻOfeiná ʻi hono māmaní he ko ia ʻa e Tuʻi ʻo e Ngaahi Tuʻí he naʻá ne palomesi mai ʻi heʻene folofolá “pea te u ʻiate kimoutolu maʻu ai pe ʻo aʻu ki he ngataʻanga ʻo taimí.” ʻI heʻene peheé ʻoku ʻikai ke mā ʻa e kau taki fakapolitikale toko lahi ʻo e māmaní ʻi heʻenau hoholi ke puleʻi e māmaní kae kei ʻafio pe ʻa e Tuʻi ʻo e Ngaahi Tuʻí ka ko e ʻAlo ʻOfeiná ʻi hono māmaní.

Kuo laui hisitolia ʻa e kau taki fakapolitikale kuo nau feinga ke pule aoniu ʻi he māmaní pea kuo nau tākoto atu ʻi faʻitoka. Ko ia ʻoku fakamanatu mai ai ke ʻoua te tau toʻo maʻamaʻa ʻa e kovinanite ʻo e ʻofá he ko e tukupā ʻa e moʻui ki he moʻui, ʻa e pesona moʻui ki he pesona moʻui, ko e tukupā ʻa e ʻOtua moʻuí ki he tangata mo e fefine ʻe haʻu ʻi he hisitoliá pea toe puli atu ʻi he hisitoliá. ʻOku ui ai kitautolu ki he loto ʻapasia ʻo nofo ki he ʻofa taʻengata mo fakatupu moʻui ʻa e ʻOtuá he ko e ʻOtuá ko ʻofa.

Ko e fakaafe ʻa e ʻAlo ʻOfeiná ki he kau ākonga ʻo e ngaahi ʻaho ní ke fakaʻatā honau lotó ʻi he anga fakatōkilaló kae lava ke nau toki aʻusia ʻa e loloto mo e fālahi mo e maʻokupu ʻo e ʻofa taʻengata ʻa e ʻOtuá ʻoku hā sino ʻi hono ʻAlo ʻOfeiná ʻi he hoko mai hono puleʻangá ki hono māmaní.

Contact Us

Publisher: Justin ʻAkauʻola
Editor: Filokalafi ʻAkauʻola
Email: talaki.online@gmail.com
filokalafi@gmail.com
Tel: (676) 28186
Mb: (676) 7719708
(676) 7700107
website:www.talaki.to

PTH 3
Go to top