PTH 2

Fakatokanga mo e Talamonū mei he Taloni ki he Fale Alea mo e Kapineti Featured

Thursday, 16 September 2021 14:01
(0 votes)

Fale alea 1

Talaki Online, 16 Sepitema 2021; ‘OKU aata mei he folofola tapuni ʻa King  Tupou VI ʻi he tapuni e Fale Alea ʻo Tongá he ʻaho ni, ‘a ‘Ene tokanga ki he hulutuʻa e faitoʻo konatapú, Koviti 19, meʻatokoni, ngaahi lao kuo paasí, paʻanga tukuhaú mo e teu fili Fale Alea ʻi Novema.Falealea 5

Ko e ngalutuku ʻeni ʻa e teemi na’e fili ai ‘a Hon.Pohiva Tu’i’onetoa ke Palēmia ‘o fetongi ‘a e Palēmia ne malōlō ‘i Sepitema 12, 2019, Hon. ‘Akilisi Pohiva. ‘Oku te’eki ke fakamahino ‘a e kau memipa ‘o e Paati ʻa e Kakai (PAK) ki he fili hokó, ka ʻoku ʻosi fengāueʻaki fakataha ʻa e ngaahi paati ʻo hange ko e Paati PATOA, Poate ʻa Kakaí mo e Kolōpolo mei Vavaʻu mo ʻenau kau Kanitīteiti ki he filí.

‘E ‘iai ʻa e niʻihi he ʻikai ke nau toe foki hifo ki Fale Alea pea ʻe ʻiai pe ʻa e Tokolahi te nau toe malava ke nau foki hifo ʻo matuʻunga mei he ola ʻenau ngaueʻi honau vahengá.

Ko e folofola me he Tuʻí he ʻaho ni, ki he kakai ʻo e fonuá “fili fakapotopoto ‘i he fili Fale Alea ‘i Nōvemá.”

Nopele Veehala

Tō Folofola Tapuni Fakalotofale Fale Alea ‘o Tonga

Ko e Folofola ‘Ene ‘Afio, Tupou VI ko e Tu’i, ‘i he Huufi Tuku ‘o e Fale Alea ‘o Tonga.
‘Aho Tu’apulelulu, 16 Sepitema 2021

‘Oku ou tuku ‘a e fakafeta’i ki he ‘Otua Mafimafí ‘i he ‘Ene tataki pea tau tu’uta mai ki he ‘aho ko eníFalealea 5‘Oku laumālie lelei pē ‘a e Sea ‘o e Fale Aleá, Palēmiá, kau Minisitā ‘o e Kapinetí, kau Fakafofonga ‘o e Hou’eiki Nōpelé pea pehē ki he kau Fakafofonga ‘o e Kakaí.

‘Oku tau fononga atu eni ‘i he taimi ‘oku tau fehangahangai mo e ngaahi pole lalahi ki he fonuá.

Ko e malu ‘a e nofó ‘a e kakaí mei he maumau ‘oku fakautuutufau hono fai ‘e he faito’o konatapú pea ‘oku houtāmakia ‘a e hakotupu ‘a e fonuá ‘a ia ‘oku tau ‘amanaki te tau ngāue’i hotau fonuá ‘i he ‘aho ni mo ‘apongipongi.

Ko e malu ‘a e mo’ui ‘a e kakaí ‘i he ‘otu Tongá mei he KOVITI-19 mo hono ngaahi ha’aha’á, ‘oku mahu’inga ke tau tu’u mateuteu. Kuo fai e huhu malu’í pea tau tali ‘a e ngaahi fale’i mei he Potungāue Mo’uí pea mo e malu fakame’atokoni koe’uhí ko e feliuliuaki ‘a e ‘eá pea tāpuni mo e ngaahi kau’āfonuá.

‘Oku ‘ikai ke tau falala ki he uta me’atokoni mei mulí ka ‘oku tau taki taha teuteu ‘ene ngoue ke mo’ui mei ai e fāmilí telia na’a lōloa atu e ngaahi faingata’á fakamāmani lahi ko ení.

Faleale 3Kuo fakapaasi ‘e he Falé ‘i he to’u Fale Alea ko ení ha ngaahi Lao Fakaangaanga ‘a ia ‘e tokoni ki he langa hake ‘o e fonuá ‘i he ngaahi tapa kehekehe ‘o e sōsaietí. Ka ‘oku ‘i ai e ngaahi lao ‘e ni’ihi ‘oku hā mai ha tōnounou ‘i he taumu’á pea hangē leva ‘e ‘ikai ke malava ‘e he kau Fakamaau’angá ke fakakakato ki he lelei taha hono fatongiá ki he sōsaietí.

‘Oku totonu ke tokanga ‘a e Fale Aleá ke fakapapau’i ‘oku ngāue fakapotopoto ‘aki ‘e he Pule’anga ‘o e ‘ahó ‘a e pa’anga tukuhaú.
Ko e ni’ihi ‘o e ngaahi potungāué ‘o hangē ko e Kautaha Pisinisi ‘a e Pule’angá, ‘oku hā mai ‘oku ‘ikai ke kakato ‘a e ngaahi fakamatala ki he pa’anga hū ki tu’á.

‘Oku ‘i ai e fatongia ‘o e Falé ki he kakaí pea pehē ki he Laó mo e Konisitūtoné ‘o Tongá. Neongo na’e fakapaasi ‘a e ngaahi Lao Fakaangaangá ‘i he to’u Fale Alea ko ení ka ‘oku kei fiema’u ‘a e ngaahi fakaleleí. Falealea 2

Ko e kau Fakafofonga ‘o e Kakaí mo e kau Nōpelé ‘oku ‘i ai homou fatongia ki he kakaí pea pehē foki ki he Hou’eiki Nōpelé, ‘a ia na’a nau mou fili kimoutolu ki he Falé pea pehē ki he Laó mo e Konisitūtone ‘o Tongá, ‘a ia na’a nau fuakava ke tauhi mo ngāue fakatatau ki aí.

Talamonū atu ki he fili fakapotopoto ‘i he fili Fale Alea ‘i Nōvemá. ‘Ofa atu,

Tupou VI.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Contact Us

Publisher: Justin ʻAkauʻola
Editor: Filokalafi ʻAkauʻola
Email: talaki.online@gmail.com
filokalafi@gmail.com
Tel: (676) 28186
Mb: (676) 7719708
(676) 7700107
website:www.talaki.to

PTH 3
Go to top