PTH 2

Tu'uaki

Voy 670 Dec 1

Houéiki mo hotau kainga kataki fakatokangaí ange koe polokalama folau 'a e MV.Ótuangaófa óku ámanaki ke tuúta atu mei  Nukuálofa ni he uike ki tuá, he áho Monite, 06th Tisema 2021, he 10am á ia koe polokalama folau koeni é folau ki Haáfeva, Pangai, Vavaú, Niua Toputapu mo Niua Foóu.  (VOY 670 as attached above)
 
  • Pea é kamata á e tali uta moe tikite ki he polokalama folau koeni he 'aho:    
 FISA
 
Kapau pe é íai ha toe liliu kihe polokalama folau koeni á e MV. Ótuangaófa temau toe fakanongonongo adu pe he letio.
 
 
Óku kole atu á e FISA kihe kainga kotoa kemou fakatongaií hifo mo fakapapauí homou uta óku tohi ai á e hingoa mo e feituú óku áve ki ai. Kapau he íkai tohi á e hingoa moe feituú he íkai fakaheka hoó uta.
 
Óku kole atu, he taimi mou lava mai ai ke totongi homou paasi ke:
- Fakaha áe ID óe pasese í he fakatau koia óe tikite.
- Kia kimoutolu koia oku mou fiemaú kemou folau í he Business Class, fakatokangaí ange óku maú í heni á hoó loki pea moe meátokoni. Óku fakangatangata pe áe Business Class, pea é faiáki pe á e úluaki muá mai. Kataki ó fetuútaki mai ki he fakaikiiki.
 
Koe uta toótoó ki vaka, óku fakangofua atu pe;
1) hoó kato toótoó;
2) kií mohenga
3) pea mo hoó kií óho;
 
Ki ha toe uta makehe, kuopau ke totongi ia.
 
Fakamanatu atu, óku í ai moe Canteen ‘i vaka ke toki maú mei ai hoó óho, pea é tokoni lahi atu ke fakasiísií hoó hela.
Í he foki mai koia á e vaka mei Vavaú ó fou mai í Pangai:
- Óku kole atu, é taófi e tali uta í he houa é taha ki muá pea toki tau atu e vaka ki Pangai.
 
Ko e ngaahi uta meálele / saliote misini kotoa pe,
Fakamanatu atu, kuopau ke í ai e transfer clearance / fakaátaa mei he Ministry of Infrastructure ki muá pea toki fakafolau atu ki motu, pe ko hono fakafolau mai mei motu ki Tongatapu ni.
 
Ko e ngaahi uta monu manu
- 'Oku kole atu pe meihe kautaha FISA ke fakatokanga'i ange hou'eiki mo hotau kainga kapau oku ke omai hamou uta monu manu (e.g. puaka, kuli, kosi pulu etc..) ke kataki pe mu'a 'o fa'o ha puha ke malu ki loto he taimi oku ave ai ki vaka.
 
Óku tapui e ifi tapaka í he vaka,
- Óku kole atu ke fakatokangaí ange, kapau 'e maú ha tokotaha óku ifi tapaka kuo pau ke ke moúa.
 
Koe kau pasese folau pe é fakangofua ke huu mai ki he lotoáa ó e FISA
- Kataki kainga é tokoni lahi eni ke fakafaingofuaí á e hao moe malu émau ngaue.
 
 
Óku kole fakamolemole atu áe kautaha, ka koe fakaámu pe kemou tokoni mai ketau fepoupouaki, tautautefito ki he taimi faingataá koeni ke fakaéhiéhi mei he Kolona Vailasi (Covid-19).
 
Ki ha toe fakaikiiki, kataki ó fetuútaki mai ki he:
Ófisi í Nukuálofa : 23853 or 7754011
Vaá í Vavaú : 7737741
Vaá í Pangai : 7737721
Vaá í Haáfeva : 7737720
Vaá í Nomuka : 7313312
 
Fakaápaápa atu,
Friendly Islands Shipping Agency
 
 

Contact Us

Publisher: Justin ʻAkauʻola
Editor: Filokalafi ʻAkauʻola
Email: talaki.online@gmail.com
filokalafi@gmail.com
Tel: (676) 28186
Mb: (676) 7719708
(676) 7700107
website:www.talaki.to

PTH 3
Go to top