PTH 2

Tokoni Fakalaumālie : Kuo fili ʻe he ʻOtuá ʻa e masivá ke nau tuʻumālie ʻi he tuí. Featured

Saturday, 04 September 2021 20:59
(0 votes)

jesus saves

Sapate 5 Sepitema 2021

ʻAisea 35: 4-7 Ko e telinga ʻo e tulí ʻe fakaava pea ko e ʻelelo ʻo e noá ʻe lea.
Semisi 2: 1-5 Kuo fili ʻe he ʻOtuá ʻa e masivá ke nau tuʻumālie ʻi he tuí.
Maʻake 7: 31-37 ʻOkú ne fakamoʻui ʻa e tulí ke fanongo pea fakalea ʻa e noá.

Tokoni
ʻI he folofola mei he tohi ʻa e Palofita ko ʻAiseá ʻoku tau fanongo ki he ngāue fakahaofi mo e ngāue fakamoʻui ʻa e ʻOtuá ki hono kakaí. Neongo ʻa e ʻikai ke fanongo ʻa e tuʻi ʻo Siutá mo e kau takí ki he palofisai ʻa e palofita ko ʻAiseá ke nau foki ʻo falala ki he ʻOtuá naʻe faingataʻa pe ia ki he kau takí. Ko ia naʻe kei falala pe ʻa e palofitá ki he toetoenga ʻo ʻIsilelí ʻa ia te nau kei tauhi pe ki he ʻOtuá pea ʻe toe fakafoki pe ʻe he ʻOtuá hono kakaí mei ʻAsilia ki Siuta pea naʻe pehē pe mo e nofo popula mo ʻauhē ki Papiloné.

Ko ia ʻoku tau fanongo ai ki he ngāue fakamoʻui ʻa e ʻOtuá ʻi hono fakaʻaaki ʻa e kuí, fakamoʻui ʻa e tulí ke toe fanongo, punopuna ʻa e heké ʻo hangē ko e tiá, pea toe hiva mo e noá ʻi he fiefiá. ʻOku toe hā mai ʻa e vaí mei he toafá pea fiefia mo e ʻātakaí. ʻOku fakaʻamanaki ai pe ʻa e ʻOtuá neongo ʻa e situʻa ʻa ʻIsilelí.

ʻI he Ongoongo Lelei naʻe tohi ʻe Maʻaké ko Sēsū eni ʻokú ne toe ʻomi ʻa e moʻui foʻou ki he tuli mo leʻo valé pea ko kinautolu naʻa nau ʻi aí naʻa nau ʻohovale mo fiefia. Naʻe fakahoko ange ʻe Sēsū ke ʻoua naʻa nau toe tala ki ha taha ka naʻe toe ʻasili ange hono talaki ia ʻe he kakaí koeʻuhí ko ʻenau fiefiá.

ʻOku tau fanongo mei he tohi ʻa Semisí ki he faʻahinga mahaki ia ʻe taha ko e sio māʻolunga ki he tuʻumālié pea sio lalo ki he masivá. Ka ko e ʻOtuá ai pe ʻokú ne ongoʻi ʻa e masivá ʻo fakahaofi kinautolu ʻi heʻenau tuʻumālie ʻi he tui ki he ʻOtuá pea nau fiefia ʻi he ʻOtuá.

Ko e fiefia ʻi he ngāue fakamoʻui ʻa e ʻOtuá ʻi he fuakava motuʻá pea mo e ngāue fakamoʻui ʻa e ʻAlo ʻOfeina ʻo e ʻOtuá ʻi he fuakava foʻoú ʻoku ʻikai ke ngata ʻi he fiefiá ka ʻoku kau ki ai ʻa e loto ʻapasia, loto fakafetaʻi, mo e loto ʻoku fonu ʻi he ʻamanaki leleí koeʻuhí ko e ʻofa taʻengata ʻa e ʻOtuá.

ʻOku moʻoni ʻa e fiefia ʻa e kau mahakí ʻi he ʻofa ʻa Sēsuú pea ʻoku pehē ʻa ʻeku fiefia ʻa au Patele Seluini ke u vahevahe atu ʻa ʻeku aʻusia ʻi he taʻu eni hono 10 mo ʻeku fononga mo e fokoutua ko e kanisaá. ʻI he ʻaho 1 ʻo Sepitemá ko e ʻaho fakafetaʻi lahi ki heʻeku moʻuí he ko e kakato ia ʻa e mahina ʻe nima talu mei hono taʻofi kotoa ʻe he kau toketā ʻo falemahakí ʻa e ngaahi faitoʻo kotoa naʻe fakahoko kiate aú. Ko e ngata ia ʻenau feingá pea ʻikai ke toe ʻi ai ha faitoʻo pe foʻi ʻakau pea ko e sitepu pe hono hokó ko e tatali ki he ʻaho feʻofoʻofani taha mo e ʻEikí ke u mavahe ai mei he nofo māmaní.

Ko e mahina eni hono nima talu mei he ʻaho ko iá pea ʻokú ou kei hoko atu pe ʻa e ngāue ʻa e ʻEikí ʻo aʻu ki he ʻahó ni. Ko e ongoongo ʻa e kau toketaá mo e falemahakí ʻokú ou tali mo e loto fakafetaʻi. Ka ko e Ongoongo Leleí ʻoku kei fakahoko mai pe ʻe Sēsū ki he māmani ko ení ko ia pe ʻa e ʻAlifá, ʻa e Kamataʻangá, pea ko ia pe ʻa e ʻOmeká, ʻa e Fakaʻosiʻangá ke ne toki aofangatuku e meʻa kotoa ʻo fakatatau ki hono finangaló. Ko Ia pe hotau ʻamanakiʻanga leleí ʻi he fononga pilikimi ʻoku tau fakahokó.

Ka ko au eni ʻokú ou teuteu ke Misa mo e siʻi kāinga Katolika Tonga pea kau ki ai mo e ngaahi fungavaka kehe ʻi he ʻaho Sapate 5 ʻo Sepitemá. Ko e feituʻu eni ʻi ʻAositelēlia ko Port Hedland pea ko Senē ʻi he hahake ʻo ʻAositelēliá ʻo hanga ki Tonga ka ko au eni ʻi he palokia Sangato Soane Papitaisó ʻi he feituʻu toafa ko ení ʻi he ngataʻanga ʻo ʻAositelēlia tafaʻaki ki he hihifó. ʻOkú ou ongoʻi moʻui lelei mo mālohi ke hoko atu ʻa e ngāue ʻa Sēsū ki hono talaki ʻo e Ongoongo Leleí. Ko e mahina ʻe nima ʻo e meʻaʻofa ʻo e moʻuí ʻoku kei tuku mai ʻe Sēsū ke kei fakahoko ai ʻene ngāué ko e meʻaʻofa fungani pe ia ʻa Sēsū. ʻOku ʻikai haku mafai pe ivi ke u polepoleʻaki ka ko ʻeku fiefia lahi mo e fakafetaʻi lahi ke fakamoʻoni ko Sēsū pe ʻa e Fakamoʻui ʻo e māmaní pea mo e Tuʻi ʻo e ngaahi tuʻí ke ne kei tataki hono māmaní.

ʻI he fiefia lahi ʻa e kakai ʻo e ʻOtuá ʻi heʻenau toe maʻu ʻa e moʻui foʻoú naʻa nau fakafetaʻi ki he ʻOtuá mo talaki ʻa e Ongoongo Lelei ʻo Sēsū Kilisitoó. ʻOku fakahā leva ʻa e loto houngá mo hono talaki ʻa e Ongoongo Leleí ʻi he laumālie ʻo e ʻofá.

Koeʻuhí ko e hounga kiate au ʻa e ngāue ʻa Sēsū kuo fai ki heʻeku moʻuí ʻi he mahina ʻe nima kuo hilí mo e ngaahi taʻu ki muʻá ʻokú ou faʻa fehuʻi ki he ʻOtuá pe ko e hā ʻaʻaku ʻe tala ki hono kakaí. Ko e tali angamaheni ʻa e ʻOtuá ʻoku faʻa ʻomaí, “Talaange ki hoku kakaí ʻokú ou ʻofa atu kiate kinautolu maʻu pe. ʻOkú ou fakamālō atu kiate kinautolu ʻi hono kei tauhi e tui ki he ʻOtuá. Ko e ʻuhinga ia hoʻo ʻalu kiate kinautolú ke fakamahino ʻeku ʻofa ki hoku kakaí kotoa pe.”

Ko e hāʻele mai ʻa Sēsuú ke ʻomai ʻa e ongoongo lelei ʻa e kei taʻengata hono ʻofaʻi kitautolu ʻe he ʻOtuá pea kei taʻengata mo ʻene faimanavaʻofá mo ʻene fakamolemolé. Ko ia ko e ngaahi folofola ʻo e ʻaho ní ʻoku fakafiefia hono laumālié ʻo fakalanga e manatu ki he vahevahe ʻa Nehemaia ʻi heʻene tohí, “Oua te ke loto mamahi he ko e fiefia ʻa e ʻOtuá ho mālohingá.”

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Contact Us

Publisher: Justin ʻAkauʻola
Editor: Filokalafi ʻAkauʻola
Email: talaki.online@gmail.com
filokalafi@gmail.com
Tel: (676) 28186
Mb: (676) 7719708
(676) 7700107
website:www.talaki.to

PTH 3
Go to top