PTH 2

Tokoni Fakalaumalie : Featured

Sunday, 12 September 2021 20:20
(0 votes)

Sun12Sept

Sapate 12 Sepitema 2021

ʻAisea 50: 5-9 Naʻá ku tukuange hoku sinó kiate kinautolu naʻa nau tā mo haha aú.
Semisi 2: 14-18 Ko e ngāue kae hala mo e tuí ʻoku mate.
Maʻake 8: 27-35 Ko koe ʻa e Kilisitoó pea ko e Foha ʻo e Tangatá ʻoku ʻosi mahino te ne aʻusia ʻa e mamahi lahi.

Tokoni
Ko e Ongoongo Lelei naʻe tohi ʻe Maʻaké ko e ʻuluaki ʻi he ngaahi tohi Ongoongo Leleí pea muimui ofi ai ʻa Matiu mo Luke ʻo nau vāvāofi ai ʻi he sipinga tohí. Ko Sione naʻe tohi fakamuimui tahá pea kehe pe ʻa e sipinga tohi ʻa e ʻaposetolo ko Sioné. ʻOku mahino lelei ko ʻenau tohí ke tokoni kiate kinautolu kuo tokolahi ʻenau tui mo muimui ki he ʻEiki Toetuʻu ko Sēsū Kilisitoó ʻo kau ai kitautolu ʻo e ngaahi ʻaho ní.

ʻI he konga ʻuluaki ʻo e tohi ʻa Maʻaké ʻokú ne tuku mai ʻa e fehuʻi “Kohai eni?” ke kamata ʻa e fifili ki he mafai ʻo e tokotaha kuó ne fakahā mahino ʻi he veesi ʻuluakí ʻa e ʻuhinga ʻoku tohi aí: “Ko e kamataʻanga ʻo e Ongoongo Lelei ʻo Sēsū Kilisitō ko e ʻAlo ʻo e ʻOtuá.” ʻI he vahe 1 - 8 ʻo Maʻaké ʻoku lahi e ngaahi tali mo e ngaahi fifili ʻi he fakaofo ʻa e lea mo e ngāue fakamoʻui ʻa Sēsuú. Ko e taki mai ia ki he loto mālie ʻo e tohi ʻa Maʻaké ke toki ʻeke ai ʻe Sēsū ʻa e ongo fehuʻi ko ení: “Kohai au ʻi he lau ʻa e kakaí?” “Kohai au ʻi he lau ʻa kimoutolú?”

Ko e tali ʻa e kakaí naʻe kehekehe pea ko Pita leva naʻá ne fakafofongaʻi ʻa e tali ʻa e kau ʻaposetoló “Ko e Misaiá koe.” ʻI he hili pe ʻa e tali ʻa Pitá naʻe fefeka ʻa e lea ʻa Sēsū ʻo tala fakamahino kiate kinautolu ke ʻoua naʻa nau toe lea ki ha taha fekauʻaki mo Sēsū. ʻOku tau fifili leva pe ko e hā hono ʻuhinga ʻoku taʻofi ai ʻe Sēsū kapau ʻoku tonu ʻa e tali ʻa Pitá.

ʻI he fifili ko ení ʻoku mahuʻinga ke tau foki siʻi ki he veesi 22-26 kimuʻa ʻi he fehuʻi ʻa Sēsuú. Naʻe fou atu ʻa Sēsū mo ʻene kau ākongá ʻi he kolo ko Petesaita ʻi heʻenau fononga ki Sesalia Filipaí ʻi he tokelau ʻo e vahefonua Kalelí. Naʻe fakamoʻui ai ʻe Sēsū ʻa e kui ʻi Petesaita pea ʻoku pehē ʻe Maʻake naʻe tuʻo ua ʻa e ala ʻa Sēsū ki he tangatá pea toki ʻā hono matá. ʻI he hili e ʻuluaki ala ʻa Sēsū ki aí naʻá ne ʻeke ange pe ʻoku sio ki ha meʻa pea talaange ʻe he kuí ʻoku sio ki he kakaí ʻoku hangē ha ʻulu ʻakaú. ʻOku mahino ʻoku kei nenefu ʻa ʻene sió pea toe ala tuʻo ua leva ki ai ʻa Sēsū pea toki ʻā.

ʻOku fakahū mai ʻe Maʻake ʻa e talanoa fakamoʻui ki he kui ʻi Petesaitá ke fakamahino ʻa e kei mamaha ʻa e tui ʻa e kau ākonga ʻa Sēsuú. ʻOku ʻi ai leva ʻa e kaunga ki ai ʻa e lea fefeka ʻa Sēsū ke ʻoua te nau toe lea ki ha taha fekauʻaki mo Sēsuú. Naʻe ʻamanaki kotoa ʻa ʻIsileli ki he hāʻele mai ʻa e Misaiá ʻi hono fuʻu mafi mo fakaʻeiʻeiki he ko e taki fakapolitikale ke fakatauʻatāinaʻi kinautolu mei he pule ʻa e kau Lomá mo ha toe pule pe ʻi māmani he ko e nofo populá ʻoku ʻikai ko ha meʻa foʻou ki ʻIsileli.

Ko e tali ʻa Pitá naʻe tonu ka ko e mahino ki he ʻulungaanga ʻo e Misaiá naʻe kehekehe ʻaupito ʻa Sēsū mo Pita mo e kau ākongá. Ko e ʻimisi ʻo e Misaia naʻe ʻoange ʻe Sēsuú naʻe kehe ʻaupito ia mei he ʻimisi naʻe ʻamanaki ki ai ʻa Pita mo e kau ākongá. Ko e fakakaukau mo e ʻamanaki fakaetangata ia ʻo kehe ia mei he Misaia kuo tokateu mai mei he fuakava motuʻá ʻe he ʻOtuá. ʻOku talaange ʻe Sēsū ko e Misaiá ʻe mamahi, pekia pea toetuʻu. Koeʻuhí ko e mahuʻinga ʻa e Misaiá ki he fakakaukau ʻa Pita mo e kau ākongá naʻe ʻohake kinautolu ʻaki ʻa e fakahinohino hala ʻo nau pehē ko e tonú ia. ʻOku hā mahino eni ʻi he feinga ʻa Pita ke fakatonutonuʻi ʻa Sēsuú he naʻe ʻita ʻa Pita kia Sēsū ko ʻene fulihi ʻa e mahino mo e tui naʻe ʻohake ʻaki kinautolú. Ka naʻe talaange hangatonu ʻe Sēsū ke ʻunu ki mui Setane he ʻoku kehe ʻene fakakaukaú mei he finangalo ʻo e ʻOtuá.

Ko e ākonga kotoa pe kuopau ke nofo mo Sēsū ke teuteuʻi ʻe Sēsū kimuʻa hono fekauʻi ke ne ʻalu ʻo fakahoko e finangalo ʻo Sēsuú. ʻOku poleʻi mamafa pea luluʻi ʻe Sēsū ʻa e mahino mo e tui ʻa e kau ākongá ke ngangana kae lava ke ne toki fakahū atu ʻa e fakahinohino foʻoú ke mahino lelei pea nau tui ki he moʻoni ko iá. Ko e meʻa lahi ia naʻe fepaki ai ʻa Sēsū mo e kau sikalaipé, kau Falesí, kau Helotiané mo e kau Satusí koeʻuhí naʻe kehe ʻa ʻenau mahinó mo ʻenau tuí mei he fakahinohino foʻou naʻe akonaki ʻaki ʻe Sēsuú. Naʻa nau sio kia Sēsū ʻokú ne hoko ko e fakamanamana ki heʻenau mahino mo ʻenau ngaahi tui naʻe ʻohake ʻaki kinautolú. ʻOku hā ia ʻi he ʻita ʻa Pita kia Sēsū ʻi he ʻimisi foʻou ʻo e Misaiá naʻe ʻoange ʻe Sēsuú.

ʻI he vahe 9 mo e 10 ʻo Maʻaké ʻe hoko atu ʻa Sēsū ke fakamahino ki heʻene kau ākongá ke nau tui ki heʻene fakahinohinó he ʻoku nau fononga ki Selusalema ki he feituʻu ʻe fakahā totonu ai ʻe Sēsū ʻa e ʻofa lahi ʻa e ʻOtuá ʻo ʻikai ke ngata ʻi ʻIsileli ka ki he māmaní kotoa pe. Ko e ʻimisi ia ʻo e Misaia ʻoku ʻofá ʻoku tuku mai ʻe he palofita ko ʻAiseá ʻi he folofola ʻuluakí. ʻOku fakamamafaʻi mai ʻe he ʻaposetolo ko Semisí ʻa e mahuʻinga ke fakamaʻu ʻetau tui kia Sēsū Kilisitoó pea mo fakahā ʻa e tui ko ení ʻi he muimui ki he tokanga ʻa Sēsū ki he masivá, liʻekiná, uitoú, mo e kau faingataʻaʻia kotoa pe.

Ko e liliu lahi naʻe hoko kia Pitá ʻo hangē ko ʻene ʻita kia Sēsū ʻi hono poleʻi ʻenau mahinó mo ʻenau tuí pea ʻi he hili ʻa e toetuʻú naʻe nofo hifo ʻa Sēsū mo Pita pea tali ange ʻe Pita ʻa e fehuʻi ʻa Sēsū pe ʻoku ʻofa aí, “ʻIo ʻEiki ʻokú ke ʻilo ʻeku ʻofa ʻiate koé.” Ko e ʻofa ko ení ʻoku kau ai ʻa e tali kotoa ʻe Pita ʻa e ngaahi akonaki mo e ngaahi fakahinohino ʻa Sēsuú kaeʻumaʻā ʻa e ikuʻanga ʻo e moʻui ʻa Pitá ʻi heʻene pipiki kakato ki he Ongoongo Lelei ʻo Sēsū Kilisitoó.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Contact Us

Publisher: Justin ʻAkauʻola
Editor: Filokalafi ʻAkauʻola
Email: talaki.online@gmail.com
filokalafi@gmail.com
Tel: (676) 28186
Mb: (676) 7719708
(676) 7700107
website:www.talaki.to

PTH 3
Go to top