PTH 2

Tokoni Fakalaumālie : Ko e mamahí mo e faingataʻá ko e konga pe ia ʻo e teuteú. Featured

Saturday, 18 September 2021 22:12
(0 votes)

Sun19Sept

Sapate 19 Sepitema 2021

Poto 2: 12,17-20 Ke tau valokiʻi ia ki ha mate matuʻaki fakamā.
Semisi 3: 16 - 4:3 Ko e faitotonú ko e ututaʻu ia ʻa e kau fakatupu melinó mei he ngaahi foʻi tenga naʻe tō ʻi he laumālie ʻo e melinó.
Maʻake 9: 30-37 Ko e Foha ʻo e Tangatá ʻe tukuange ki he nima ʻo e haʻa tangatá.

Tokoni
Ko e Ongoongo Lelei ʻo e ʻaho ní ko e hoko atu pe mei he Sapate kuo ʻosí ʻa ia kuo ʻosi ʻeke ʻe Sēsū kohai ia ʻi he lau ʻa ʻene kau ākongá pea tali ʻe Pita ʻo tonu ʻa ia ko e Kilisitoó pea ko e Misaiá. Ka naʻe taʻofi mamafa ʻe Sēsū ke ʻoua te nau toe tala ki ha taha kohai ia. ʻOku mahino ko e tali ʻa Pita ko e Misaiá ʻoku tonu ka ko ʻene ʻuhinga ki he Misaia ʻoku tui mo ʻamanaki ki aí ʻoku kehekehe pea mo Sēsū. Ko e fehuʻi naʻe fai ʻe Sēsuú naʻe fakahoko lolotonga ʻenau fononga ʻi he halá ki he ngaahi kolo takatakai ʻo Sesalia Filipaí.

ʻI he ʻaho ní ʻoku toki hifo ʻa Sēsū mo ʻene kau ʻaposetoló mei he moʻungá ke fakaekinautolu mo lotu. ʻOku mahino ʻa e mahuʻinga kia Sēsū ke maʻu taimi lahi ʻi he moʻungá mo e kau ʻaposetoló ke ne fakatonutonu ʻa ʻenau tui ki he Misaia ʻoku nau nofo ʻamanaki ki aí. Naʻe faingataʻa ke nau tali ʻa e ʻimisi ʻo e Misaia naʻe fakahoko ange ʻe Sēsuú ʻa ia kuopau ke mamahi, pekia, pea toetuʻu. Ki he fakakaukau fakaetangata ʻa e kau ʻaposetoló ko e ʻimisi maʻulalo ʻaupito kuo fakahoko ange ʻe Sēsuú. ʻOku hangē ʻe kei hoko atu pe ʻa e pule aoniu ia ʻa e ngaahi fili ʻo ʻIsilelí pea ko e ngāue populá ia ʻe ʻikai toe ʻosi. Ko e ʻamanaki ʻa ʻIsilelí ko e Misaiá te ne fakangata ha toe pule fakaaoao ki ʻIsileli pea ʻe tauʻatāina kakato ʻa ʻIsileli mei hono ngaahi filí.

Ka ko e Misaia ʻoku ʻoange ʻe Sēsū ki he kau ʻaposetoló ko e Misaia te ne ikunaʻi ʻa e fili ʻoku popula ki ai ʻa ʻIsilelí ʻi loto ʻi heʻenau moʻuí ko Setane. Ko e Misaia ia te ne fakatauatāinaʻi kakato ʻa ʻIsileli pea ʻe ʻikai ke toe nofo popula ʻi loto ʻi he moʻuí. Ko e situʻa pe ʻa ʻIsileli mei he ʻOtuá ʻoku ʻuluaki ikunaʻi kinautolu ʻi loto ʻe Setane pea toki hoko mai ki ai mo hono lavaʻi mei tuʻa ʻe e ngaahi fili ʻo ʻIsilelí ʻo hangē ko ʻAsilia pea mo Papiloné.

ʻOku mahino ʻa e taʻemanonga ʻa Setane ʻi hono fakahinohinoʻi ʻe Sēsū ʻa e kau ʻaposetoló ʻi he moʻungá ki he founga hono ikunaʻi ʻo Setané he ko e lolotonga pe ʻa e fononga ʻa e kau ʻaposetoló ʻo muimui ʻia Sēsū ʻi Kalelí kuo nau kē mo felauaki. Ko e kē pe kohai ʻoku lahí ko e konga ia e feinga ʻa Setane ke veuki e kau ʻaposetolo ʻa Sēsuú mei loto ke nau movete. Ka naʻe vave pe ʻa e ngāue ʻa Sēsū ke taʻofi kei taimi ʻa Setane mo feinga ke mahino ki he kau ʻaposetoló ko e tau eni ʻoku ʻuhinga ai ʻa e hāʻele mai ʻa e Misaiá.

ʻI he tohi Potó ʻoku toe hā mahino mei ai ʻa e ngāue ʻa Setané ʻi heʻene feinga ke taʻofi ʻa e tangata māʻonioni ʻa e ʻOtuá. Koeʻuhí ko ʻene māʻoniʻoní ko e fakaʻilonga ia ʻa e tukulolo ʻa Setané kae hiki leva ki he founga ʻe taha ko e fakamanamanaʻi e sino ʻo e māʻoniʻoní. Ko e meʻatau ʻe taha ʻa Setane ko hono tā mo fakamamahiʻi e tangata māʻoniʻoní ke ne tukuange ʻa e ʻOtuá kae tuku hono fakamamahiʻí. Ka ʻe ʻikai ke lava mo ia pea ko ia ʻoku feinga ʻa Sēsū ke tala ki heʻene kau ʻaposetoló ke nau tui ange ki ai.

Ko ia ʻoku vahevahe mai ʻe Semisi ʻa e poto ʻo e māʻoniʻoní ko ʻene fakaʻatā ʻene moʻuí ki he ʻOtuá pea fakakoloa ia ʻe he ʻOtuá ʻaki ʻa e ngaahi ʻulungaanga lelei lahi. ʻOku kau ai ʻa e fakatupu melinó mo e manavaʻofá pea tukukehe ange ʻa e ngaahi ngāue leleí. Ko e fua lelei ʻa e moʻuí ʻoku talanoa mai ia ki he loloto ʻa e aka ʻi loto ʻoku piki ki ai ʻa e moʻuí ʻo inu mei he matavai ʻo e moʻuí ʻa ia ko Sēsū Kilisitō.

Ko e ngāue ʻoku fakahoko ʻe Sēsū ki heʻene kau ʻaposetoló ʻoku ʻikai ko ha ngāue ʻoku tupukoso pe pea hoko e liliu ʻo hangē ha faimaná. Ko e taʻu ʻe tolu naʻá ne ngāue aí ʻoku hangē ko e fakahinohino mei he tohi ki he kakai Hepeluú ko kinautolu ʻoku ʻofaʻi ʻe he ʻOtuá kuopau ke ne teuteuʻi. Ko e mamahí mo e faingataʻá ko e konga pe ia ʻo e teuteuʻí. Ko hono olá ko e fua lelei ʻa e moʻuí pea fiu feinga ʻa Setane ke ne veteki. ʻOku faingataʻa fau kia Setané he ʻoku ʻafio pe ʻa Sēsū ia ʻi he moʻui ʻa e ākongá pea loto lelei mo e ākongá ke fanongo mo fakaongo kia Sēsū.

Ko e taimi ʻoku fua lelei ai ʻa e moʻuí ʻia Sēsuú ʻoku fonu ʻi he ʻofá, tuí, ʻamanakí mo e ngaahi vilitute kehekehe ʻoku tupulaki ai ʻa e moʻuí pea ʻoku fakafiefia.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Contact Us

Publisher: Justin ʻAkauʻola
Editor: Filokalafi ʻAkauʻola
Email: talaki.online@gmail.com
filokalafi@gmail.com
Tel: (676) 28186
Mb: (676) 7719708
(676) 7700107
website:www.talaki.to

PTH 3
Go to top