PTH 2

Tokoni Fakalaumālie : Ko Sēsuú ko e Palofita Fungani mo Taupotú ia pea ʻokú ne tataki ʻa e kakaí ke ofi ange kiate ia. Featured

Sunday, 26 September 2021 21:08
(0 votes)

Bread2

Sapate 26 Sepitema 2021

Nomipa 11: 25-29 Kole ʻa Siosiua kia Mosese ke taʻofi ʻa e toko ua naʻá na palofisai ʻi he nofoʻanga ʻo ʻIsilelí.
Semisi 5: 1-6 Ko e koloa ʻa e tuʻumālié kuo ʻauʻaunga.
Maʻake 9: 38-43,45,47-48 Ko ia ʻoku ʻikai ke ne fakafepaki kiate kitautolú ʻoku kau mo kitautolu.

Tokoni
ʻI he Ongoongo Leleí ʻoku tau fanongo ki he tangata ʻoku ʻi ai ʻa e mafai ke ne kapusi tevolo ʻi he huafa ʻo Sēsuú ka ʻoku ʻikai ke tali ʻe he kau ʻaposetoló koeʻuhí ko e pehē ʻoku ʻikai ke kau mo kinautolú. Ko e ʻaposetolo ko Sioné naʻá ne fakahoko kia Sēsuú pea fakahinohino leva ʻe Sēsū kinautolu ke tuku ange pe ʻa e tangatá he ko ʻene ngāue ʻi he huafa ʻo Sēsuú ko e fakaʻilonga ʻoku kau pe ia mo kinautolu.

ʻOku tau fanongo ki he meʻa tatau mei he fuakava motuʻá ʻi he palofisai ʻa e ongo tangata ko ʻElitati mo e Meitati ʻi tuʻa mei he Teniti ʻo e Feʻiloakiʻangá. Naʻe ʻalu ʻa Siosiua ʻo kole kia Mosese ke taʻofi ʻa e ongo tangatá he naʻe ʻikai ke na ʻi he Teniti ʻo e Feʻiloakiʻangá ka naʻá na nofo pe ʻi he nofoʻanga ʻo e kakai ʻIsilelí.

Ko e ʻuluaki kaveinga ke tau fakakaukau ki aí ko e Teniti ʻo e Feʻiloakiʻangá mo e ngaahi ouau naʻe hoko aí ke tokoni kiate kitautolu ke toe mahino ange ʻa e ʻuhinga ʻa Sēsū ki heʻene kau ʻaposetoló. Ko e Teniti ʻo e Feʻiloakiʻangá naʻe fokotuʻu maʻu pe ia ʻe Mosese ki tuʻa mei he nofoʻanga ʻo ʻIsilelí ʻi he taimi ʻoku nau mālōlō ai mei heʻenau fonongá. Ko fē pe ʻa e feituʻu naʻe tō ai ʻe Mosese ʻa e Teniti ʻo e Feʻiloakiʻangá naʻe hanga kotoa ʻa e ngaahi matapā ʻo e ngaahi tenití ki ai. Ko e senitā ia ʻo e lotu ʻa ʻIsilelí pea ʻoku ʻafio ai ʻa e ʻOtuá. Ko ia pe ʻoku fie feʻiloaki mo e ʻOtuá ko e feituʻú ia.

Ko e taimi pe naʻe fononga ai ʻa Mosese ki he Teniti ʻo e Feʻiloakiʻangá naʻe ʻilo ʻe he kakaí ʻe fefolofolai ʻa Mosese mo e ʻOtuá pea kuopau ke nau tuʻu ʻi tuʻa ʻi he matapā honau takitaha teniti ʻo sio kia Mosese. Ko ʻene hā pe ʻa e kiʻi konga ʻao ʻi he matapā ʻo e Tenití naʻe tuʻu kotoa ʻa ʻIsileli ki ʻolunga pea tulolo ʻo punou he kuo ʻafio ʻa e ʻOtuá ʻi he Tenití.

Naʻe ʻi ai ʻa e taimi naʻe lāunga ʻa e kakaí ʻi he ʻikai ke maʻu haʻanau kakanoʻi manu ke kaí pea nau hanu ʻo faingataʻaʻia ʻa Mosese ʻi he fuʻu lāunga tokolahi pehē fau. Ko e niʻihi naʻa nau loto ke nau toe foki ki ʻIsipite ʻo ngāue popula pe mo kai makona. Ko ia naʻe ongoʻi ʻe he ʻOtuá ʻa e mafasia ʻa ʻene tamaioʻeiki ko Mosesé. Naʻe fekau ʻe he ʻOtuá ke ne fili ha kau mātuʻa fakapotopoto mo lotu ke nau fakataha hake ki he Teniti ʻo e Feʻiloakiʻangá.

Naʻe toʻo leva ʻe he ʻOtuá ʻa e laumālie meia Mosese ʻo hilifaki ki he kau mātuʻa ʻe toko 70 pea nau lea palofisai ai ki he kakaí ʻo tokoni kia Mosese. Ko e palofisaí ʻoku nau talaki ʻa e kahaʻú mo e meʻa ʻe hokó pea pehē ki he meʻa ke fakahoko ʻi he lolotongá. Ko hono tefito ʻo e palofisaí ko e fakafoki e kakai ʻo ʻIsilelí ki he ʻOtuá. Naʻe toe kai makona ʻa ʻIsileli pea nau nonga.

Ko e palofisai ʻa ʻElitati mo Meitatí naʻe fakahoko ia ʻi he nofoʻanga ʻo e kakai ʻIsilelí kae ʻikai ʻi he mei he Teniti ʻo e Feʻiloakiʻangá he naʻe ʻikai ke nau kau ʻi he toko 70 naʻe fili ʻe Mosesé. Naʻe ʻilo pe ia ʻe Mosese ko e laumālie tatau pe naʻe toʻo meiate ia ʻave ki he toko 70 ʻoku hā mei he ongo tangatá. Ko ia naʻe ʻikai ke tali ʻe Mosese ʻa e kole ʻa Siosiua ke taʻofi ʻa e ongo tangatá koeʻuhí ko e fakamafaiʻi pe ia ʻe he ʻOtuá.

Ko e laumālie tatau ia meia Sēsū naʻe ʻasi mei he tangata naʻe loto ʻa e kau ʻaposetoló ke taʻofí. ʻOku tauʻatāina pe ʻa e ʻOtuá ia ki he kohai, taimi, mo e feituʻu ke ne fakahā ai ia ki he māmaní. Ko e tauʻatāina ʻa Sēsū ki heʻene misioná ʻoku hangē pe haʻane tala ki he kau ʻaposetoló ke nau teuteu ki he kahaʻú he kuopau ke kau mai ʻa e kakai Senitailé ka ʻoku ʻikai ko kinautolu pe.

Ko e palofitá ko e tokotaha kuo ui ʻe he ʻOtuá mo fekauʻi ʻe he ʻOtuá, ʻoange ki ai ʻa e fakahā ke ʻave ki he kakai ʻo e ʻOtuá, pea ko e fakaʻosí ʻoku mahino ai ʻa e palofita moʻoní ʻoku fakafonu ʻe he ʻOtuá ʻaki ʻa e ivi ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní. ʻI heʻene peheé ko Mosese ko e palofita pea ʻokú ne tataki ʻa e kakai ke ofi ki he ʻOtuá.

Ko Sēsuú ko e Palofita Fungani mo Taupotú ia pea ʻokú ne tataki ʻa e kakaí ke ofi ange kiate ia. Ko ia ʻoku fakaafeʻi kitautolu ʻe he ngaahi folofola ʻo e ʻaho ní ke tau ofi kia Sēsū ke tau ʻinasi ʻi he misiteli fungani ʻo e ʻOtuá.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Contact Us

Publisher: Justin ʻAkauʻola
Editor: Filokalafi ʻAkauʻola
Email: talaki.online@gmail.com
filokalafi@gmail.com
Tel: (676) 28186
Mb: (676) 7719708
(676) 7700107
website:www.talaki.to

PTH 3
Go to top