PTH 2

Tokoni Fakalaumālie : Ko e meʻa kuo fakatahaʻi ʻe he ʻOtuá ke ʻoua naʻa toe fakamavaheʻi ʻe ha taha. Featured

Saturday, 02 October 2021 19:47
(1 Vote)

Sunday2Oct

Sapate 3 ʻOkatopa 2021

Senesi 2: 18-24 Naʻá na toko ua ʻi he kakano pe ʻe taha.
Hepelū 2: 9-11 Ko ia ʻokú ne fakamaʻoniʻoniʻí mo kinautolu kuo ne fakamāʻoniʻoniʻí ʻoku nau taha pe ʻi he kamataʻanga tatau.
Maʻake 10: 2-16 Ko e meʻa kuo fakatahaʻi ʻe he ʻOtuá ke ʻoua naʻa toe fakamavaheʻi ʻe ha taha.

Tokoni
Ko e Ongoongo Leleí ʻoku fakamahino ai ʻe Sēsū ʻa e toputapu ʻo e malí he ko e fokotuʻutuʻu ia ʻa e ʻOtuá ki he fakavaʻe ʻo e sosaieti ki he tangatá mo e fefiné ʻi māmaní. Naʻe fakahoko ange ʻe he kau Falesí kia Sēsū ʻa e Lao ʻa Mosesé pea fakafoki kinautolu ʻe Sēsū ki he kamataʻanga ʻo e fakatupú mo hono ʻuhingá. Ko e ʻOtuá naʻá ne fakatupu ʻa e tangatá mo e fefiné pea naʻe fakatahaʻi kinaua ʻe he ʻOtuá ʻi he malí ʻo ʻikai ke na kei ua ka na sino pe ʻe taha. Naʻe toe fakamahino ange ʻe Sēsū ko e meʻa kuo fakatahaʻi ʻe he ʻOtuá ke ʻoua naʻa toe fakamavaeʻi ʻe he taha.

ʻI he talanoa fakatupu mei he ʻuluaki vahe ʻo Senesí naʻe fakatupu ʻe he ʻOtuá ʻa e tangatá mo e fefiné ʻi he ʻimisi ʻo e ʻOtuá pea tapuakiʻi kinaua ʻe he ʻOtuá ke na fakatupu mo fakatokolahi ʻa e māmaní. Naʻe ʻikai ha toe meʻa fakatupu naʻe fakatupu ʻe he ʻOtuá ʻi he ʻimisi ʻo e ʻOtuá pea ʻi heʻene peheé ko e monumanú mo e manupuná naʻe ʻi ai ʻa e monumanu tangata mo e monumanu fefine pea pehē ki he fanga manupuná. Koeʻuhí naʻe ʻikai ke nau hoko ko e ʻimisi ʻo e ʻOtuá naʻa nau ngata pe kinautolu ʻi he sino ʻataʻatā pe.

Naʻe sino pe ʻa e tangatá mo e fefiné ka koeʻuhí ko e ʻimisi ʻo e ʻOtuá naʻe hiki hake ʻe he ʻOtuá ʻa e tangatá mo e fefiné ki he tuʻunga ʻoku faka-ʻOtua pea tapuakiʻi ai kinaua pea fekau ke na fakatupu mo fakatokolahi ʻa e māmaní. Ko e ʻOtuá ko ʻofa pea ko ia naʻe toe fakakoloa kinaua ʻe he ʻOtuá ʻaki ʻa e meʻaʻofa faka-ʻOtua ko e ʻofá pea lava ai ke na feʻofaʻaki.

ʻI he vahe hono ua ʻo e tohi Senesí ʻa ia ʻoku lau ʻi he ʻaho ní naʻe fakahingoa ʻe ʻAtama ʻa e ngaahi monumanú pea mo e manupuná kae heʻeki ke ʻi ai ha feʻao taau ʻo e tangatá pea fakamohe ai ʻe he ʻOtuá ʻa e tangatá ʻo toʻo hono hui vakavaká ʻo fakatupu mei ai ʻa e fefiné.

Ko e fakamuimui taha eni ʻa e fakatupu ʻa e ʻOtuá ʻi he talanoa ʻo e vahe hono ua ʻo e tohi Senesí pea ko e lelei tahá naʻe tuku ki he fakamuimui tahá ko e fefiné. Neʻineʻi ke sio ʻa e tangatá ki he fefiné peá ne ofo mo fakatumutumu pea iku ai ʻo ʻikai kei lava kae lea: “Ko e hui eni ʻo hoku hui pea ko e kakano ʻo hoku kakano. Ko ia ʻe ui ko e fefine he ko e toʻo mei he tangatá.” Ko e fakamanatu ki he tangatá ko e lelei tahá eni ʻoku tuku ki he fakaʻosí pea ʻokú na ngeia tatau pe he ko e hui ʻo hono hui pea ko e kakano ʻo hono kakano.

Ko e pehē ko ia ʻe he tangatá ko e hui ʻo hoku hui mo e kakano ʻo hoku kakano ko e fakamahino mai ia ʻa e ngāue fakataha ʻa e ʻOtuá mo e tangatá mo e fefiné ʻi he malí he ko e kovinanite ʻo e ʻofá. Ko e natula eni ʻo e kovinanité ʻo e ʻofá pe ko e fuakava ʻo e ʻofá ʻoku lea ai ʻa e tangatá ko e huiʻo hoku hui pea ko e kakano ʻo hoku kakano pea toe lea mo e fefiné ki he tangatá ko e hui ʻo hoku hui mo e kakano ʻo hoku kakano he ʻoku ʻikai ke na kei ua kae sino pe ʻe taha ʻi he koninanite ʻo e ʻofá.

ʻI hono tapuakiʻi ʻe he ʻOtuá ʻa e tangatá mo e fefiné ʻi he malí ko hono fakaivia ia ʻa e tangatá mo e fefiné ʻi he kovinanite ʻo e ʻofá ʻi he malí ʻaki ʻa e kalāsia ʻa e ʻOtuá ke na lava ʻo tauhi ʻa e kovinanité pea na māʻoniʻoni ai ʻi he ʻofa ʻa e ʻOtuá. ʻI he kovinanite ʻo e malí ʻoku lava ai ʻa e tangatá ʻo lea ki he fefiné “ʻOku ou tukupā kakato atu au kiate koe pea ko aú ʻoku ʻaʻau ia.” ʻOku tali ki ai mo e fefiné “ʻOku ou tukupā kakato atu au kiate koe pea ko aú ʻoku ʻaʻau ia.” Ko e moʻoni eni ʻa e natula ʻo e kovinanité pea ʻoku faka-ʻOtua.

Ka ʻi he vakai atu ʻa Setane ki hono fakakoloa ʻe he ʻOtuá ʻa e tangatá mo e fefiné ʻaki ʻa e kovinanite ʻo e ʻofá ʻo feʻofaʻaki ai ʻa e tangatá mo e fefiné mo e ʻOtuá naʻe ʻunuʻunu atu leva ʻa Setane ke ne veuki ʻa e toputapu mo e māʻoniʻoni ʻo e nofo malí.

Ko e ʻuluaki fakamavaeʻi ia ʻo e ʻuluaki malí naʻe fakahoko ʻe Setane ʻi he fanongo ki ai ʻa e tangatá mo fefiné pea ʻoku toe fakalalahi ange ia ʻi he ngaahi ʻaho ko ení. Ko ia ʻoku toe fakamanatu mai ʻe Sēsū ʻa e mahuʻinga ʻo e fakavaʻe ʻo e sosaietí mo e siasí ke tokonia ke nau lava ʻo matatali ʻa e ngāue ʻa Setané. Ko hono fakamoʻui ʻa e nofo mali Kalisitiané mo maʻu ivi ke fakafepakiʻi ʻa Setané ko e foki pe kia Sēsū. Kapau ʻe tokolahi ʻa e foki ʻa e kau nofo mali Kalisitiané kia Sēsuú pea te tau fakapapauʻi leva ʻa e kahaʻu ʻe foki ʻa e fakavaʻe ʻo e sosaietí mo e siasí ki he tuʻunga ʻoku mālohi, maʻu ivi, fonu tapuaki mo nofoʻia ʻe he kalāsiá ke tuʻu fefeka he ko e fale ʻoku langa ʻo piki ki hono makatulikí ko Sēsū.

Ko e fakahoko ʻa e kovinanite ʻo e ʻofá ʻi he malí ko e kakato ia ʻa e fakatupu māʻoniʻoni ʻa e ʻOtuá ʻi he ʻaho hono onó pea ko e ʻaho hono fitú ko e ʻaho ia ʻo e ʻOtuá pea ʻoku toputapu. Ko ia ʻoku fepikitaki ʻa e kakato ʻa e fakatupú pea mo e ʻaho ʻo e ʻOtuá ke fakaivia mei ai ʻa e kovinanite ʻo e ʻofá ʻi he nofo malí.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Contact Us

Publisher: Justin ʻAkauʻola
Editor: Filokalafi ʻAkauʻola
Email: talaki.online@gmail.com
filokalafi@gmail.com
Tel: (676) 28186
Mb: (676) 7719708
(676) 7700107
website:www.talaki.to

PTH 3
Go to top