PTH 2

Tokoni Fakalaumālie : Ko e folofola ʻa e ʻOtuá ʻokú ne sivisiviʻi ʻa e fakakaukau mo e taumuʻa ʻa e lotó. Featured

Sunday, 10 October 2021 16:47
(0 votes)

Screen Shot 2021 10 10 at 45254 PM

Sapate 10 ʻOkatopa 2021

Tohi Poto 7: 7-11 ʻI hono fakafehoanaki ki he potó ko e tuʻumālié kiate au ko e foʻi noa pe ia.
Hepelū 4: 12-13 Ko e folofola ʻa e ʻOtuá ʻokú ne sivisiviʻi ʻa e fakakaukau mo e taumuʻa ʻa e lotó.
Maʻake 10: 17-30 ʻAlu ʻo fakatau atu e kotoa hoʻo koloá peá ke haʻu ʻo muimui mai kiate au.

Tokoni
Ko e tangata ʻi he Ongoongo Leleí naʻe lele ʻo tō tuʻulutui ʻia Sēsū ʻo fehuʻi ange ki ai pe ko e hā ʻene meʻa ʻe fai ke ne aʻusia ai ʻa e moʻui taʻengatá. ʻOku fehuʻi hangatonu ʻa e tangatá kia Sēsū pe ʻoku ʻi ai ha ngaahi ʻulungaanga mo ha toʻonga moʻui ke ne aʻusia ai ʻa e moʻui taʻengatá. ʻI he taimi tatau pe ʻoku fakalongolongo ʻa e foʻi konga ʻe taha ʻo ʻene fehuʻí ʻa ia ko hono vakai pe ʻoku ʻi ai mo ha ngaahi ʻulungaanga mo ha toʻonga moʻui ʻe ʻikai ke ne aʻusia ai ʻa e moʻui taʻengatá.

Naʻe tali ange ʻe he ʻEikí ʻo fakamanatu ʻa e fekau ʻe hongofulú: ʻoua ʻe fakapō, ʻoua ʻe tono mali, ʻoua ʻe kaihaʻa, ʻoua ʻe fakamoʻoni loi, ʻoua ʻe kākā, fakaʻapaʻapa ki hoʻo tamaí mo hoʻo faʻeé. ʻI he tali ko ení ʻoku talamai ai ʻa e toʻonga moʻui ʻoku ʻikai pe ke tali ia ʻe Sēsū ʻo hangē ko e fakapoó, tono malí, kaihaʻá, fakamoʻoni loí, kākaá, pea mo e ngaahi toʻonga moʻui pe ia ʻoku ʻikai taau kuo ʻosi kau he ngaahi akonaki ʻa Sēsuú.

ʻI heʻene ngaahi akonakí naʻe toe fakamahino pe ʻe Sēsū ʻa e ngaahi ʻulungaanga mo e toʻonga moʻui ʻoku taau pea tokoni lahi ke tataki e moʻuí ki he ʻEikí. ʻOku kau ai ʻa e fakaʻapaʻapa ki he tamaí mo e faʻeé, ʻofa ki he ʻOtuá, ʻofa ki he kaungāʻapí, ʻofa kiate koé, fakamolemolé, lea moʻoní, anga fakatōkilaló, moʻui lotú, mo e ngaahi ʻulungaanga ʻoku kei lahi ʻoku hā ʻi he fuakava motuʻá mo e fuakava foʻoú.

Ko e fuakava motuʻá ʻoku hā ai ʻa e fakapotopotó, faitotonú, loto toʻá, anga mapuleʻí, pea ʻi he fuakava foʻoú ʻoku ʻi ai mo e ngaahi tānaki ʻa e ʻaposetolo ko Paulá ʻo hangē ko e tui, ʻamanaki mo e ʻofa pea toe kau foki ki ai mo e anga melino, fiefia, kataki, angaʻofa, anga mokomoko mo e mateakiʻi meʻa.

Ka ʻi he ngaahi ʻaho ní ʻoku pehē ʻe he niʻihi ia ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha ʻulungaanga ia pe toʻonga moʻui ʻoku tonu pe hala ʻiate ia ka ko e hā pe ʻa e ʻulungaanga pe toʻonga moʻui ʻe maʻu ai ha ola lelei ko e tonú ia. Naʻe fakahoko ia ʻe Pol Pot ʻo Cambodia mei he 1975 ki he 1979 ʻi heʻene hoko ko e taki ʻo e faʻahi kominiusí hono fakapoongi, fakafiekaiaʻi, mo fakangāueʻi ki he mate ʻa e kakai naʻe fakafuofua ki he taha miliona tupu ki he ua miliona. Naʻe lau ia ʻe Pol Pot ko e ngāue tonu pe ia ke maluʻi e fonuá. Ka ko e maluʻi ʻo e fonuá pe ko hono maluʻi ʻa e moʻui siokita ʻa Pol Pot mo hono mafai fakapolitikalé.

ʻOku toe laka ange ʻa e lakasi ʻe Mao Zedong ia ʻo Siainá ʻa e ongo taki fakaaoao ko ia ko Hitler ʻo Siamané pea mo Stalin ʻo Lusiá he ʻoku fakafuofua ki he vahaʻa taʻu 1958 ki he 1962 naʻe aʻu ʻa e mate ʻi Siainá ki he toko 45 miliona ko e sipinga ia ʻa Mao. Ko e muimui pe ʻa Pol Pot ʻi he taki kominiusi ko eni ko Mao pea kei ʻasi pe ʻa e sipinga ʻa e tokateline ko ení ʻi he ngaahi ʻahó ni. Neongo naʻa nau pehē naʻe tonu pe ʻa e fakapoó ia kiate kinautolu ka ʻi heʻetau vakai ki he fakahinohino ʻa Sēsū ʻe aʻusia nai ʻe he kau taki fakatikitato ko ení ʻa e moʻui taʻengatá. Ko e pule aoniu ki he moʻui taʻengatá ko Sēsū pe ʻa ia naʻe lele ki ai ʻa e tangatá. Ko e fakapō lau milioná ʻoku faingataʻa ke tau tui ʻe aʻusia ʻe he kau taki fakapō lahi faufaua pehē ʻa e moʻui taʻengatá.

Ko e tali ko ia ʻa Sēsuú ʻokú ne fakamahino lelei ki he tangatá ʻe ʻikai ke pehē ʻe ha taha ʻe lotu pe mo tamate pea iku ai ki he moʻui taʻengatá. Ko e ngaahi toʻonga ʻoku halá ʻa ia ʻoku fakamahino mai ʻe he fekau ʻe hongofulú ʻe ʻikai ke tokoni ia ki ha taha ke ofi ange ai ki he ʻOtuá. ʻOku tokoni lahi mai ʻa e ʻaposetolo ko Paulá ke fakamahino ko ia ʻoku lotu mo ofi kia Sēsuú ʻoku ʻasi mai ʻa e ʻulungaanga mo e toʻonga moʻui ʻoku fakaʻofoʻofa. Ko e meʻaʻofa ia ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní ki he tokotaha lotu ʻoku loloto ʻene vā ofi mo Sēsuú.

Ko e moʻui ia ʻa e tangata naʻe tuʻulutui kia Sēsuú ko e tangata tuʻumālie pea ko ʻene koloá ko e meʻa ia naʻe pipiki ki ai ʻene moʻuí pea ʻikai ke ʻofa mo tokanga ki he masivá. Naʻe fofonga mamahi ia ʻi hono fekau ʻe Sēsū ke ʻalu ʻo fakatau atu ʻene koloá pea muimui ange ki ai. Ko ʻene mamahí he naʻe pehē ʻe ia ʻe lava ʻe heʻene koloá ʻo ʻave ia ki he moʻui taʻengatá ka ko hono lotó naʻe mamaʻo ia mei he ʻofa ki he ʻOtuá.

Naʻe toe veiveiua mo e kau ākonga ʻa Sēsuú ʻi he ngaahi akonaki faingataʻa naʻe ʻoange ʻe Sēsuú he naʻe ongoʻi ʻe he kau ākongá naʻa mo kinautolu hangēhangē ʻe ʻikai ke nau aʻusia ʻa e moʻui taʻengatá. Ka naʻe toe fakamahino ange ʻe Sēsū ko e moʻui taʻengatá ko e meʻaʻofa ʻataʻatā pe ia ʻa e ʻOtuá ʻo fou ʻia Sēsū. Ko ia naʻe talaange fakapatonu ʻe Sēsū ki he kau ākongá ʻe ʻikai ke malava ʻe ha tangata pe fefine ʻo fakahū ha taha ki he moʻui taʻengatá. Ko e ʻOtuá ʻokú ne malava mo mafeia e meʻa kotoa pe pea ko e feohi vā ofi mo Sēsuú ko e aʻusia ʻa e moʻui taʻengatá ko e ʻOtuá pe ʻoku malava aí ʻo fou ʻi hotau fakamoʻui ko Sēsū Kilisitoó.

Ko e ongoongo lelei ia ʻoku tuku mai ʻe Sēsū kiate kitautolu ke hakeakiʻi ai ʻetau ʻamanakí pea fakaloloto ai ʻetau tuí pea toe ʻasili ai ʻetau fiefia ke vā ofi mo Sēsuú. ʻIo ʻoku malava ʻe he ʻOtuá ʻa e meʻa kotoa pe ʻo kau ʻa e meʻaʻofa ʻo e moʻui taʻengatá.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Contact Us

Publisher: Justin ʻAkauʻola
Editor: Filokalafi ʻAkauʻola
Email: talaki.online@gmail.com
filokalafi@gmail.com
Tel: (676) 28186
Mb: (676) 7719708
(676) 7700107
website:www.talaki.to

PTH 3
Go to top