PTH 2

Tokoni Fakalaumālie : Sapate Fakamafola Lotu Featured

Saturday, 16 October 2021 18:48
(0 votes)

Screen Shot 2021 10 10 at 45254 PM

Sapate 17 ʻOkatopa
Sapate Fakamafola Lotu

ʻAisea 2: 1-5 Ko e visone ʻa e palofita ko ʻAiseá ki Siuta mo Selusalemá.
ʻEfesō 3: 2-12 Kuo ngaohi au ko e sevaniti ʻa e ongoongo leleí ʻaki ʻa e meʻaʻofa ʻo e kalāsia mei he ʻOtuá.
Maʻake 16: 15-20 Mou ō ki māmani katoa: talaki ʻa e Ongoongo Leleí ki he meʻa moʻui kotoa pe.

Tokoni
Ko e ʻahó ni ko e Sapate ʻo e Fakamafola Lotú pea ko e fakamanatu mai kiate kitautolu kotoa kuo papitaisó ko hotau fatongia ke talaki ʻa e Ongoongo Leleí ke aʻu ki he tapa kotoa ʻo māmaní. Ko ia pe kuo papitaiso ko e ākonga ia ʻa Sēsū pea ko e ʻuhinga ʻuluaki ʻo e ākongá ke nofo, fanongo, mo pipiki kia Sēsū ʻo hangē ko e vaʻa vainé ki he fuʻu vainé. Ko e ofi ʻa e ākongá kia Sēsuú ʻoku ʻilo leva ʻe he ākongá ʻa e finangalo ʻo Sēsuú. ʻI he mahino ʻa e konga ʻuluakí ko e tauʻatāina ia ʻa Sēsū ke ne fekauʻi ʻa ʻene ākongá ke ʻalu ʻo fakahoko e finangalo ʻo Sēsuú. ʻOku tau vakai leva ki he fononga ʻa e ākongá ko e meʻangāue pe ia ke ʻalu mo e finangalo ʻo Sēsuú ʻo fakahoko ki he kakai ʻoku finangalo ki ai ʻa Sēsuú. Ko e pole faingataʻa ia ki he ākongá ke nofo maʻu ki he finangalo ʻo Sēsuú ka ʻoku faingofua pe koeʻuhí ko ʻene nofo maʻu kia Sēsuú.

Ka kapau ko e ākongá ʻoku ʻikai ke nofo kia Sēsū pea ta ko e meʻa faingofua ki he ākongá ke ne mioʻi ʻene fakakaukaú ʻo lau ko e finangalo ʻo Sēsū. ʻOku tau tui ko e taimi eni ʻoku ʻikai ke moʻui ai ʻa e Ongoongo Leleí he ko e ongoongo ia ʻo e ākongá ʻoku toi mai ʻi he fakamatalá mo e akonakí pea mo e fakahoko ngāue ʻi he lotú. Ko e Sione Papitaiso ʻokú ne fakamanatu maʻu mai pe ke ʻalu hifo ʻa e ākongá kae ʻalu hake ʻa Sēsū pea ʻoku mahuʻinga maʻu pe ʻa e fakamanatu ʻa Sione Papitaisó.

ʻI he Ongoongo Lelei ʻo e ʻaho ní ʻoku toki fekauʻi ai ʻe Sēsū ʻa ʻene kau āposetoló ke nau ō ki māmani ʻo talaki ʻa e Ongoongo Lelei ʻo Sēsū Kilisitoó ke aʻu ki he meʻa moʻui kotoa pe. Naʻe toki fakahoko ʻe Sēsū hono fekauʻi kinautolú hili ʻa e toetuʻu ʻa Sēsū mei he pekiá. Ko e ʻuhinga hono ua ia ʻo e ākongá ka ko e konga lahi tahá ko hono ʻuluaki teuteuʻi ʻe Sēsū ʻa e kau ʻaposetoló ke mahino kiate kinautolu ʻa e ākongá. ʻOku fakafuofua naʻe feʻunga ʻa e muimui holo ʻa e kau ākongá ʻia Sēsuú mo e taʻu ʻe tolu pea ko e mahuʻinga ia ʻo e ʻuluaki ʻuhinga ʻo e ākongá ʻa ia ʻoku fiemaʻu e taimi lahi ki ai pea kei hoko atu pe. Neongo hono fekauʻi ʻe Sēsū ke nau ō ki māmaní naʻe kei pau pe ke nau maʻu taimi ke fetaulaki mo Sēsū ʻi heʻenau lotu mo toutou lotú. Naʻe ʻosi fakamanatu pe ʻe Sēsū ʻoku tala pe ʻa e ʻakau mei hono fuá.

Ko e ʻimisi fakaʻofoʻofa pea ko e fua ia ʻoku tau fakaʻamu ki ai ʻi hono talaki ʻa e Ongoongo Leleí ʻo hangē ko e visone ʻa e palofita ko ʻAiseá ki Siuta pea mo Selusalemá. Ko e moʻunga ʻoku tuʻu ai ʻa e Temipale ʻo e ʻOtuá ke hikiʻi ke māʻolunga taha pe ʻi he ʻotu māʻolunga ʻo Siutá ke mamata ki ai ʻa e tukui fonuá pea ʻaukau mo e kakaí ki ai. Ko e ʻuhinga tefito ʻa e fie fononga ki ai ʻa e kakaí ke akoʻi kinautolu ʻe he ʻOtuá ʻa e ngaahi founga ʻa e ʻOtuá pea mo e halanga tonu ke nau muimui aí.

ʻOku toe fakaʻofoʻofa mo e ʻimisi ʻo e nofo melino ʻa e kakaí pea ʻikai ha ako ki ha teuteu ʻo ha fetauʻaki. Ko e fakaʻosí ʻoku ui ʻa e palofitá ki he fale ʻo Sekopé ke nau fakataha ʻo fononga ʻi he maama ʻa e ʻOtuá. ʻI heʻetau metitasio ki he folofola mo e visone ʻa e palofitá ko e finangalo pe ia ʻo Sēsū ʻi heʻene fekauʻi ʻa e kau ʻaposetoló ke nau ʻō ʻo talaki ʻa e Ongoongo Leleí.

Ko e ʻaposetolo ki ai ko Paulá ʻokú ne vahevahe mai ʻa e laumālie ʻokú ne talaki ʻaki ʻa e Ongoongo Leleí ʻo hangē ko e fekau ʻa Sēsuú. ʻOku lau ʻe he ʻaposetoló ko ia ko e pōpula ʻa Kilisitō ke ʻalu ʻo talaki ʻa e Ongoongo Leleí ki he kakai panganí. Ko e vahevahe ʻa Paulá ʻoku ʻikai ko ʻene ʻuhingá ʻoku ongoʻi pōpula ka ʻokú ne ongoʻi fiefia ke hangē ha pōpula ʻa Kilisitō ke ne malangaʻi ʻa e Ongoongo Leleí. ʻOku fiefia he kuo fakahā ange ki ai ʻa e ʻilo ʻo e misitelí mo e loloto ʻo ʻene sio ki he misiteli ʻo Kilisitoó. Ko e fakamahino ia ʻoku ʻalu ʻa e ʻaposetoló ʻo malangaʻi ʻa e Ongoongo Leleí ki he kakai panganí mo e senitalé ka ʻoku toe loloto ange ʻa e aʻusia ʻa e ʻaposetoló ʻi he loloto ʻo ʻene vā ofi mo e Ia ʻoku Ongoongo Leleí. ʻOku fekauʻi ke ʻalu ʻo talaki ka ʻi he taimi tatau ʻoku kei nofo, vā ofi mo pipiki pe ʻene moʻuí kia Sēsū pea ko e fiefiaʻanga e moʻui ʻa e ʻaposetoló ʻo vekeveke ke ne talaki ʻa Sēsū ki he kakaí mei heʻene aʻusia loloto ʻa e misiteli ʻo e meʻaʻofa ʻa Sēsū kia Paulá.

ʻOku tau fakakaukau ai ki he ʻuhinga ʻo e Sapate Fakamafola Lotú he ʻoku ʻikai ko e hufia pe ka ʻoku tau kau kakato ki he fekau ʻa Sēsū ke talaki ʻa ʻene Ongoongo Leleí. Ko ʻene hā sino ʻi he moʻuí ʻo hangē ko e ʻaposetolo ko Paulá ʻoku fie fanongo ʻa e kakaí fekauʻaki mo Sēsū Kilisitō pea moʻoni leva ʻa e visone ʻoku tuku mai ʻe he palofita ko ʻAiseá ke tau fakataha ki he ʻOtuá.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Contact Us

Publisher: Justin ʻAkauʻola
Editor: Filokalafi ʻAkauʻola
Email: talaki.online@gmail.com
filokalafi@gmail.com
Tel: (676) 28186
Mb: (676) 7719708
(676) 7700107
website:www.talaki.to

PTH 3
Go to top