PTH 2

Paʻulu ʻa e PTOA mei he Fili Fale Alea, pule faʻiteliha kau Tauʻatāiná Featured

Friday, 19 November 2021 17:22
(1 Vote)

Falealea2

Talaki Online 19 Novema 2021; ‘OKU hā ʻi he 'ola 'o e fili Fale Alea 2021 ʻaneafí, ʻa e puli e fuʻu mafi ʻo Samuela ʻAkilisi Pohiva mei he vaʻingá ni. Naʻa ne puleʻi ʻa e vaʻingá ni talu mei he 1987, ʻaho ni kuo kehe. Taʻu ʻeni ʻe 33 ʻa e fāite ʻa e famili Pohiva mei Kolomotu'a he Sea ʻo e Fakafofonga Fika 1 ʻo kamata mei he fili fakakatoa ki he fakavahenga, kuo mole ia ki he tehina ʻo e Tuʻí, Hon.Tevita Fatafehi Puloka ʻaki ʻena veipā mo e foha lahi ʻo ʻAkilisi Pohiva ko Siaosi Vailahi Pohiva.

Ko e memipa PTOA pe ʻe ua ʻoku na kei vaʻinga ʻi lotó, ko Semisi Fakahau mei Tongatapu 8 mo Saia Piukala mei Vavaʻu 14. Ko e fakaevaha lahi tahá ko e paʻulu ʻa e ongo mataʻi tofe ʻa e PTOA, Semisi Sika mo Siosi Pohiva, ‘ikai ko ha kaati engeenga ka ko e kaati kulokula he ta’u e 4 ka hokó.

Kaekehe, ko e makehe ʻa e filí ni, ko e kamata ke fakafokifoki ʻa e fili ʻa e kakaí ki he fiemaʻu ʻa e Konisitūtoné he liliu fakapolitikale ʻo e 2010, ke ʻomi ʻa e kakai ʻoku tuha mo taau maʻa e vahenga fili takitaha. Ka ʻoku ʻikai ko ha hū ʻaki ha pikipiki he taʻovala ʻo ʻAkilisi Pohivá.

Fale alea 1Ko e kau hū foʻoú, ‘Uhilamoelangi Fasi mei Tongatapu 2 ʻo fetongi ʻa Semisi Lafu Sika, Tatafu Toma ‘o Tongatapu 3 ʻone tekeʻi ʻa Mateni Tapueluelu, toe foki hifo ʻa ‘Aisake Valu Eke ʻo Tongatapu 5 ʻo ne toe leʻei ʻa Losaline Maʻasi ki tuʻa, mahino pe ʻa Sangster Saulala ko e hu foʻou neongo naʻe ʻosi ʻi loto pe ka ko e malōlō ʻa Vuna Faʻotusia mei Tongatapu 7, hu ʻa Sevenitini Toumoʻua ʻo fetongi ʻa Penisimani Fifita ʻo Tongatapu 9. Ko e ngaahi ʻotumotú, ko Vavaʻu 16 pe ʻoku hu foʻou mei ai ʻa Viliami Uasike Latu ʻo fetongi ʻa Akosita Lavulavu he ʻoku kei ngāue pōpula ia.

‘I he kau Nopele, ko e kau foʻou ʻi Tongtapu ko Nopele Fohe mo Nopele Vaea pea Nopele Fotofili mei Niua.

Ko e toko 17 ʻa e kakaí: 1. Tevita Puloka, 2. ‘Uhilamoelangi Fasi, 3. Siaosi Sovaleni, 4. Tatafu Moeaki, 5. ‘Aisake Valu Eke, 6. Poasi Mataele Tei, 7. Sangster Saulala, 8. Semisi Fakahau, 9. Seveniti Toumo’ua, 10. Pohiva Tuʻiʻonetoa, 11. Taniela Fusimalohi, 12, Vili Manuopangai Fakaʻosiula Hingano, 13. Veivosa Of Light Life Taka, 14. Saia Maʻu Piukala, 15. Samiu Vaipulu, 16. Viliami Uasikē Latu, 17. Vatau Mefi Hui

Ko e ngaahi ‘uuni me’a ‘eni ‘e hoko atu ki ai e Puleʻanga ni hili ʻa e fili ʻo e Kau Fakafofonga:
1. Talatalanoa ʻa e kau Fakafofonga mo e Houeiki Nopele ki ha taha ke Palēmia
2. Fili ha Sea Fakataimi ʻe he Tuʻi hili ha ʻaho ʻe 5 mei he fili lahí
3. Fakataha ʻa e Fale Alea ke fili mo Palotiʻi ʻi ha loto ki ai ʻa e vaeua ʻo e Falealea.
1. ‘I he Kupu 61 Konisitutone (1) Kuo pau ki he Tu‘i, ‘i loto ‘i he ‘aho ‘e 5 hili hono fakanofo ‘o e Palēmia ‘o fakatatau ki he kupu 50A hili ha fili lahi, ke fakanofo ha taha ‘o e kau fakafofonga ‘o e kau nopele kuo fili ‘i hono fokotu‘u atu ‘e he Fale Alea, ke Sea ‘i he Fale Alea.

 Ola ʻo e Fili ʻo e 2021 mo e lahi ʻo e kakai ne fili ʻi he ngaahi fakafofonga takitaha.

Ola ʻo e Fili ʻa e Houʻeiki Nopele
Tongatapu; 1.Nopele Tuivakano, 2.Nopele Fohe, 3.Nopele Vaea.
Haʻapai ; 1.Nopele Fakafanua, 2. Nopele Tuʻihaʻangana
Vavaʻu; 1.Nopele Tuʻilakepa, 2.Nopele Tuʻiʻafitu
Niuatoputapu mo Niuafoʻou; Nopele Fotofili
‘Eua; Nopele Nuku

Ola ʻo e Fakafofonga ʻo e kakaí ki he Fili Fale Alea 2021
TONGATAPU 1
1. ‘Eliesa Fifita - 13
2. Tevita Fatafehi Puloka -1695
3. ‘Ikani Loneli Taliai - 44
4. Sione Keuate Tupouniua - 34
5. Siaosi Vailahi Pohiva -1114

TONGATAPU 2
1. ‘Uhilamoelangi Fasi - 962
2. ‘Inoke Fotu Kaseli Kaifahina Pryor Mafileʻo - 0
3. Soane Patita Vakautafefine Fifita - 208
4. Sione Tuʻitavake Fonua - 0
5. Semisi Kioa Lafu Sika – 796

Mateni TapueleuleuTONGATAPU 3
1. Siaosi ‘Ofa ki Vahafolau Sovaleni - 2084
2. Fisiʻipeau Faiva - 42
3. Gabriella Renne Blake ‘Ilolahia – 376

TONGATAPU 4
1. Mateni Tapueluelu -1116
2. Tatafu Toma Moeaki -1237
3. ‘Ilaiasi Lelei ‘Ufi – 220

TONGATAPU 5
1. ‘Aisake Valu Eke - 958
2. Maliu Takai - 657
3. Losaline Maʻasi -614
4. ‘Akanete Lauti – 490

TONGATAPU 6
1. Poasi Mataele Tei - 1771
2. Fane Fotu Fituafe -1088

TONGATAPU 7
1. Taniela Vao - 33
2. Paula Piveni Piukala - 610
3. Sione Sangster Saulala - 810
4. Feletiliki Teauʻimoʻunga Faʻotusia - 659
5. Mele Teusivi ‘Amanaki - 80
6. ‘Emaloni Tauʻakiloto Tongi – 359

TONGATAPU 8
1. Johnny Grattan Vaea Taione - 746
2. Viliami Sisifa - 641
3. Semisi Tauelangi Fakahau - 1020
4. Poasi Fonua - 42
5. John Alan Ramsay – 12

TONGATAPU 9
Tongatapu 31. Vika Vaka Fusimalohi - 344
2. Mapa Tautahi ‘Uhila - 56
3. Penisimani ‘Epenisa Fifita - 411
4. Tevita Tukunga - 781
5. Timote Tuʻiono ‘Oliveti Laume - 130
6. Sevenitini Toumoʻua – 828

TONGATAPU 10
1. Pohiva Tuʻiʻonetoa - 1303
2. Kapelieli Militoni Lanumata - 1086
3. Vika Taufa Kaufusi – 468

‘EUA 11
1. Taniela Likuʻohihifo Fusimalohi - 1072
2. Tevita Lavemaau - 1059
3. Silivia Loumaile Mahe - 4
4. Tevita Fakaʻosi – 7

HAʻAPAI 12
1. Vili Manuopangai Fakaʻosiula Hingano - 475
2. Sione Finau Tapu - 208
3. Saimone Kapetaua Vuki - 200
4. Moʻale Finau - 425
5. Sovaleni Maama-Tataki-‘o e-Fononga-Toafa Fifita - 62
6. ‘Ana Lautaimi Soakai Takai – 143

HAʻAPAI 13
1. Milika Fifita Ikahihifo - 319
2. Veivosa Light of Life Taka - 731
3. Viliami Paumolevuka - 436
4. Pita Halapoʻulia Mohetau - 24
5. Taniela ‘Ahokovi Moli – 18

VAVAʻU 14
1. Saia Maʻu Piukala - 1010
2. Paula Penisimani Tatafu - 128
3. Loisi Halaliku - 379
4. Latu Niua Lepolo - 169
5. Tuʻamelie Helotu Kemoeʻatu – 405

Faleale 3VAVAʻU 15
1. Siosiua ‘Umulovo Toki - 42
2. Katinia Limiteti Taumalolo - 47
3. Tomifa Faingaʻa Paea - 473
4. Samiu Kuita Vaipulu - 747
5. Keuli Pasina Lavaki - 739

VAVAʻU 16
1. Viliami Uasike Latu - 1047
2. Silongoʻatonga Samani - 404
3. Mapa Haʻano Jr Taumalolo - 509
4. Seli Uatekini Tuʻakalau – 396

ONGO NIUA 17
1. Vatau Mefi Hui - 367
2. Sosefo Feʻaomoeata Vakata - 285
3. Paea-‘I-Vaha Filimoehala - 230
4. ‘Aisake Hoatatau Finau - 52

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Contact Us

Publisher: Justin ʻAkauʻola
Editor: Filokalafi ʻAkauʻola
Email: talaki.online@gmail.com
filokalafi@gmail.com
Tel: (676) 28186
Mb: (676) 7719708
(676) 7700107
website:www.talaki.to

PTH 3
Go to top