PTH 2

Tapuni Fakataputapui e fonuá he uike ʻe taha mo e tuʻutuʻuni ki he kau Faifekau SUTT Featured

Tuesday, 02 November 2021 16:41
(0 votes)

Kakai 3

Talaki Online 2 Novema 2021; KUO tu’utu’uni ‘a e ‘e he ‘Eiki Palēmiá mo e Kapinetí he hoʻatā efiafi ʻaneafí ke fakahoko ʻa e Tapuni Fakataputapui ʻo Tongatapu ʻo kamata he taimi 12:01am Tusite ʻahó ni ki he Sapate 8 Novema taimi 11:59pm.

"‘Oku ou fiefakahoko atu he ʻaho ni ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni ko ení, koeʻuhí kuo maʻu ʻa e keisi ʻe taha ʻi he Koviti-19 ʻi he kau folau mei Christchurch, Nuʻu Sila he ʻaho Pulelulu 27 ʻOkatopa 2021, ʻoku kei sivi hokohoko pe kau folaú mo hono kolonitini, fakataha mo hono fakamaʻopoʻopo ʻo kinautolu ne ofi ki he tokotaha ko ʻení ke taʻofi ʻa e mahakí ha mafola ʻa e mahaki ki he komuinitī. Kakai 1Kuo tuʻutuʻuni ai ʻe he Kapinetí ke tau lockdown ‘o kamata ia mei he taimi 12:01 pongipongi Tusite 2 ʻo Novema 2021 ki he 11:59 efiafi Monite 8 ʻo Novema 2021. Ko e foʻi uike ʻe taha kae ʻoua kuo fakamaʻopoʻopo ʻa e ngāue ʻa e kau lainemuʻá pea tau toki sio ki ha hoko atu,” ko e fakahā ia ʻe he ʻEiki Palemiá,Pohiva

Ko Tongatapú ni pe ʻoku lockdown, ‘’Oku ngofua pe ʻa e haʻu mei he ʻu ʻotu motú kae toki maʻu ha ngofua pea toki folau ha folau ki Tokelau.

"Ko e ngaahi tuʻutuʻuni ko ʻení ʻoku makatuʻunga ia ke tauhi ke malu ʻa e kakaí ʻo fonuá ke mapuleʻi ha toe mafola ʻa e Kovití, kae kei ʻatā ki he tauʻataina e kakai ʻo e fonuá ki ha founga ʻoku fakapotopoto mo ha founga ʻoku lava ke fakapapauʻi ʻe ʻikai ke uesia ki he kau ngaue laine muʻá mo e kakai fakalukufua ʻo e fonuá” ko e meʻa ia ʻa e ʻEiki Palemiá, Hon. Pohiva Tuʻiʻonetoa.

ʻOku kau ʻi he Tapuni Fakataputapui ko ʻení ki Tongatapú ʻa e ngaahi meʻa koʻ ení:
Siale Akauola• Kefiū mei he 8 efiafi ki he 6 pogipongi ʻaho kotoa lolotonga e ʻu ʻaho ko ʻení.
• Lava pe ke ʻa e ō ki Falekoloa, ʻuta mo e toutai ka ki he meʻatokoni pe ki ʻapi, ‘alu mai faito’o mei falemahaki, ‘alu ‘o huhu koviti, ‘alu ki pangikē, fafanga e fanga monumanú mo e ngaue ‘oku ‘ikai lava ke tuku.
• Tapuni e ngaahi me’alele fefononga’aki ki he kakaí hange ko e pasi mo e Taxi, vakapuna mo e vakatahi.
• Tapuni ‘o fale fakatau’anga kava malohi mo e ‘olokaholo.
• Tapuni e ngaahi Pisinisi Laiseni tukukehe e ngaahi pisinisi ʻoku ʻikai lava ia ke tapuni ʻo hange ko e falekoloa.
• Tapui ha toe katonga, ako, lotu, mali, faiʻaho, sipoti mo e Bingo.
• Putu ko e toko 10 pe ʻoku ngofua ke ʻiloto fale pea 20 ʻi tuʻa pea kuopau ke fakangofua ʻe ha ʻOfisa mei he Potugaue Moʻuí pea mo ʻiai ha ʻOfisa.
• Foaki e mafai ki he kau Polisí ke nau fakahoko e ʻu tuʻutuʻuni ko ʻení.
• Tui e meʻamalu'i e ngutu pea mo fanofano.
• Ko e tuʻutuʻuni ko ʻení ki Tongatapu pe.
• Ke kei ʻatā pe ngaahi ngaue ʻoku fiemaʻu ke fakahoko ʻi Tongatapu ni pe.

Ngaahi meʻa ʻoku lolotonga ʻiai e tokotaha ʻoku puké he Koviti-19

1. Naʻe ʻosi huhu maluʻi tuʻo ua.
2. Ko e matapule naʻe foki mei heʻene ngaue fakafaifekau Mamonga.
3. Na’e sivi ʻi Nuʻu Sila he houa ʻe 72 kimuʻa pea heka ki vaka ʻoku nekativi.
4. ‘Oku ʻave ʻa e tokotaha ni ki he Muʻa Health Center ʻo tauhi makehe ki ai.
5. ‘Oku ʻikai ke ʻasi mei he tokotaha ko ʻení ha faahinga fokoutua ia.

Kakai 2Ko e huhu

ʻOku hoko e tuʻuta ʻa e Koviti-19 ke ne fakaʻaaki ai ʻa e kakaí kenau ʻaukolo ki he huhu. ʻI he ʻaho Tokonakí ʻataʻatā pe naʻe ʻau ki he toko 2400 tupu 'o e kakai ne huhu. ‘Oku kei hokohoko atu he Monite ʻaneafí pea mo e ʻaho ni ʻa e huhu, he ʻoku fakaʻatā ia ʻe he tuʻutuʻuni Koviti-19.

SIasi Uesiliana Tauʻatāina ʻo Tonga

KUO fakahā ʻe he Palesitení SUTT, Dr.Tevita Koloaʻia Havea ki he kaingalotu Siasi Uesiliana kotoa pe ʻoku poupou ʻa e Siasí ki he huhú. ʻOku fiemaʻu ʻa e kau Faifekau kotoa pe ke nau ʻalu ʻo huhu. Ka ʻiai ha Faifekau ʻoku ʻiai ʻene tui fakafoʻituitui ʻaʻana ki he ʻikai ke huhú, pea ʻoku lelei ke mavahe ia mei he ʻapi nofoʻanga ʻa e Siasí.

Ko e fekau mahuʻinga ʻeni ʻa e Palesitení ki he Siasí mo e kau maʻu fatongia kotoa he Siasí, kuopau kenau poupou ki he huhú, pea ka ʻikai pea nau poaki kae toki vakai ai.

“Kātaki ka mou faka'ata'atā 'a e 'ū 'api e Siasí ki he kakai ‘oku nau fai e ngāue 'a e Siasí mo talangofua ki he ngaahi tu'utu'uni 'a e Siasí. …foki pē koe ki 'api ‘o fai ai ho'o TUÍ.”

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Contact Us

Publisher: Justin ʻAkauʻola
Editor: Filokalafi ʻAkauʻola
Email: talaki.online@gmail.com
filokalafi@gmail.com
Tel: (676) 28186
Mb: (676) 7719708
(676) 7700107
website:www.talaki.to

PTH 3
Go to top