PTH 2

Talanoa ki he kamataʻanga ʻa e hū kiloto mo e hū kituʻa ʻa ʻAmelika mei ʻAfikānisitaní Featured

Friday, 03 September 2021 16:02
(0 votes)

KAKAI 

Talaki Online 3 Sepitema 2021; KUO tātātuku ʻa e fetukutuku ʻa e kau sotia ʻAmelika mo e ngaahi konga kau fakataha ne nau ngāue ʻi ʻAfikānisitani he taʻu ʻeni 20 ‘enau fakalele ʻa e fonuá ni, pea kuo tuʻutuʻuni ʻa e Palesiteni Joe Biden ʻi ʻEpeleli, ʻe aʻu ki he ʻaho 31 ʻo ʻAkosí kuo kakato ʻa e misiona foki ki ʻAmeliká neongo naʻe ‘uluaki fakahā ʻe kakato ki Sepitema 11 ʻa e fetukutukú ni.

TWIN TOWERKo e talu ʻeni ʻa e ‘ita ʻa ʻAmelika he ngaahi fonua he Hahake Lotolotó he’enau fūfūuʻi ʻa e hia ko Osama Bin Laden ʻa ē naʻa ne ‘enisiniaʻi ʻa e fakapā vakapuna ʻi he Taua Mahanga ʻi he 2001. ‘I he taimi ko ʻení ko George W Bush naʻe Palesitení pea ne fekau ke kumi tamateʻi ʻa e foʻi ngahau tautoitoi ko ʻení mo e Al-Queda ʻo fakaʻauha nautolu.

‘Oku ‘ikai ko ha ui faingofua ki he kau tau ʻa ʻAmelika kenau foki, ko e fekau ‘oku fakaʻosi fakamamahi ki he kakai tokolahi, he ko e tokotaha kilu ʻoku nau liʻaki ʻi he fonuá , ka ʻoku ʻiai ʻenau totonu kenau hū ki ʻAmelika he kuo ʻiai ʻenau visa.

Ko ʻenau mavahe ko ʻeni kuo mafola atu ʻa e kau Taliban (Talipani) ʻo nau puleʻi ʻa e fonuá he lolotongá ni. Naʻe kalokalo e ngaahi fonua ki ʻAmelika he teu mavahé ni, ka naʻe pehē ʻe Palesiteni Biden, ke tukuange atu ā kenau fakalele ʻa honau fonuá ʻi heʻenau fiemaʻu ʻa honau kakaí. Kae tukuange ā e kau ʻAmelika kenau foki hifo ʻo fai pe ʻa e ngāue tatau ko hono tauʻi ʻa e kau tautoitoi ʻi loto ʻAmelika.

Ko e lolotonga ʻa e fetukutukú kuo fai ʻa e foʻi fakapa pomu taonakita ia ʻo mate ai ʻa e kakai ʻe toko 180 mo e kau sotia ʻAmelika ʻe 13. Ko e talu ia mei he 2002 ko e toki mate tokolahi ʻeni ha kau Sotia ʻAmelika.

Ko e meʻa ne fakamamahí he ne palani ʻa e kau sotia ʻAmeika ʻe 650 ke nau leʻohi ʻa e ‘Ofisi Talafekau Lahi ʻAmeliká ‘i Kabul. Ka naʻe fuʻu fakaʻohovale kuo vave ʻaupito ʻa e kapa ʻe he Talipaní ʻa e ngaahi kolo lalahí kau ai ʻa e kolomuʻá, Kabul. Naʻe hiki fakavave leva mo faka’auha e ngaahi tohi mahuʻinga ka nau fetukutuku pe ki he malaʻe vakapuná ʻo nofoʻi mo puleʻi malu ʻehe kau ʻAmeliká.Afika 1

Naʻe fakaehua ʻa e kau Talipaní he ʻu ʻapí ʻo hua mo toho mai ʻa e kakai kotoa pe ne nau fengāueʻaki mo ʻAmeliká ʻo ngaohi koviʻi pe tamateʻi. Kuo aʻu kihe fai tuʻutuʻuni fefeka ʻa e kau Talipaní ki he houʻeiki fafiné ʻa e meʻa kenau faí, pea kumi mo e kau Faiongoongo tāutahá ʻi he fonuá.

Ko e fehuʻí, koehā ko ā ne nofo ai ʻa ʻAmelika pea nau hū atu ki ʻAfikānisitaní?

Kimuʻa pea ʻohofi ʻe he Al-Qaeda e Taua Mahanga (Twin Tower) ʻi he 9/11 pe Sepitema 11, 2001, naʻe ʻosi fonoʻi ʻe Palesiteni George W Bush, ko e kau tau ʻAmeliká kuopau kenau ʻohofi e ngaahi Kulupu Tautoitoi Al-Qaeda mo e Talipaní, Jihad ʻi ʻAfikanisitani ‘o faka’auha. Naʻe pehē pe ‘e he Talipani ko e foʻi lasu pe ia mei a Palesiteni Bush.

Osama Bin Laden‘I he hoko e 9/11, naʻe tuʻutuʻuni faka-‘Eikitau Lahi ‘a Palesiteni Bush ki he Talipaní ke pukeʻi mai ʻa e taki ʻo e Al-Qaeda, Osama Bin-Laden pea ke ʻomai ki ʻAmelika. Naʻe kalokalo atu mo tuʻutuʻukehe atu ʻa e Talipaní ia. Naʻe tuʻutuʻuni leva ʻa e Palesitení ki he Talipaní, koeʻuhí ko hoʻomou poua ʻa e Tautoitoí, te mou kaugāhia mo Osama Bin-Ladin. Naʻe ‘ilo papau ‘e he ngaahi Vaʻa mataotao fakatotolo ʻo ʻAmeliká (FBI, Nay Seals, CIA) ko e palani faka’auha ʻo e Taua Mahangá na’e faʻufaʻu mei ʻAfikānisitani. Naʻe ʻilo lelei ki ai ʻa e Talipaní ki he meʻa e Al-Qaea ne faí ka nau longo pe mo fūfuuʻi ʻa e hia ko Osama Bin-Laden.Talipani army

‘I Tisema 2001, naʻe  ʻa ʻAmeliká ‘i ʻAfikanisitani, kae iku hola ʻa e kau Al-Qaeda mo e kau taki tau Talipaní ki Pakisitani o unga fonua ki ai. Naʻe ʻikai toe hohaʻasi nautolu ʻe he kau ʻAmeliká ka nau hanga ai ʻo seʻe e kau Talipani ne ʻi loto ʻAfikanisitaní ʻo movete mo hola. Naʻe tukulolo ʻa e Talipaní mo ʻenau fiemaʻu ki ʻAmelika, ka ne ʻikai ke tali ia. Naʻe hoko ʻa e feinga ʻa ʻAmelika ‘o fokotuʻu ʻa e pule fakauesité pe Temokalatí ki he fonuá ‘o Palesiteni ai ʻa Mohammad Ashraf Ghani mei he 2014-2021. Ko e fuofua Palesiteni ia ʻo ‘Afikānisitani ko e fili ʻe he kakaí. Ko e fakalaka he taimi koʻení ko e ako ʻa e fanau fefine he naʻe tapui, ngāue lelei ʻa e kakaí, mahiki ʻa e totonu e kakai fefiné ʻo nau kau he Fale Alea, langa e ngaahi falemahaki, malaʻe vakapuna mo e ʻu fakalakalaka kehekehe ‘i he $72 tiliona ʻa ʻAmelika ne fakamoleki ʻi ʻAfikanisitaní he taʻu ʻe 20 ko ʻení.

‘I Sanuali 2003, kuo aʻu ki he toko 8000 ʻa e kau tau ʻAmelika ʻi loto ʻAfikanisitaní. Kuo kamata leva ke talatalanoa ʻa e Puleʻanga ʻAmeliká ke nau kamata kenau ʻohofi ʻa ʻIulaki, Puleʻanga ʻo Saddam Hussein he kuo launga ‘a e kakaí ki he’ene fakatikitato. Na’e iku mate ai ‘a Saddam ‘i he 2006 ‘i Iraq.Bush

Kaekehe, naʻe hola leva ʻa e kau Talipaní ʻo uiuiʻi ʻa honau kau taú ʻo fakatokolahi kenau fetaulaki mo e kau ʻAmeliká. Aʻu ki hono akoʻi ʻa e kau taonakita fakapāpomú kenau fakahoko ʻa e taonakita ʻi he loto koló. Kaekehe ko e Talipaní (ʻuhinga ko e kau tau ʻa e kau ako) ne nau kamata ʻenau ʻasí he 1994 ʻi he hili pe ia ʻa e tō ʻa e Komuniusí he 1989 pea foki ʻa e kau Lusiá, kae ʻasi e Talipaní ʻo puleʻi ʻa e fonuá. Ko e taimi ia ne nau ngaahi koviʻi mo tauteaʻi ʻa e kakaí ʻi he haʻohaʻonga pe ʻo e kakaí, naʻa nau talaki ko nautolu ʻa e Puleʻanga faka’ofisiale ʻo e fonuá.

‘I he 2009, kuo fetongi ʻa Palesiteni W Bush ki a Barack Obama, naʻe fengāueʻaki leva ʻa e NATO mo ʻAmelika kenau fakataha hifo ki ‘Afikanisitani kenau tauʻi ʻa e kau Tautoitoi mo kumi fakatelau ʻa e ʻotu moʻunga ki he taki e Al-Qaeda, Osama Bin Laden. ‘I Sune 2010 kuo ʻi he toko taha kilú ʻa e kau Sotia Amelika mo e NATO ʻi ʻAfikanisitaní ke nau malamalaki ʻa e kau angatuʻu mo e kau TautoitoíTaliban‘I Mē 2011, naʻe tukuange atu ʻe Amelika ʻa e timi Navy Seal ke nau fakaʻosi ʻa Osama Bin Laden ʻo fakapoongi, ne nau maʻu ia ki Abbottabad, Pakistan. Ko e feituʻu ʻeni naʻe maʻunga nofo ki ai ‘a Osama he ko e akoʻanga fakakautau fakapulipuli.

‘I Sune 2011, naʻe fakahā ʻe Palesiteni Barack Obama kuo kakato ʻa e misiona pea ke kamata ʻa e foki ʻa ʻAmelika pea kamata ke foaki ʻa e mafai ki he kakai ʻo ʻAfikānisitani kenau hoko atu hono fakalele ʻa e fonuá he 2014. Naʻe hūatu ʻa e Pentagon ʻa ʻAmelika ʻo faleʻi ʻa e Palesitení ʻoku teʻeki taimi ʻa e mavahé, fai ha aleapau pe ki hono foaki e mafai ki he kakai ka ken au kei ʻi he fonuá k eke tauhi e tuʻuloa ʻa e Puleʻangá. Ko e ʻuhingá kimuʻa he hū ʻa e Talipaní he naʻe hoko ʻa e maumau lahi he mavahe ʻa e kau Pilitāniá he 1962 ʻi he tami ne nau puleʻi aí, mahave ʻa Lusiá naʻe toe hoko ʻa e fuʻu maumau lahi ai heʻenau mavahé he 1988. Kae saiange ki ʻAmelika ke toe nofonofo atu pe kae ʻoleva ke setolo meʻa kotoa pea nau toki mavahe mei ʻAfikanisitani.

Naʻe fakangata leva ʻe Palesitení Barrack Obama ‘i Tisema 2014 ʻa e ngāue fakakau taú ʻi ʻAfikanisitani ka nau mafuli leva ʻo ngāue fakamelino ‘aki hono akoʻi ʻa e kau tau ʻa ʻAfikanisitaní ke nau hoko atu ha ʻaho hono leʻo ʻa e fonuá.

‘I he aʻu mai ki he taimi ʻo Palesiteni Donald Trump ʻo pehē tene fakafoki hifo ʻa e kau ʻAmelika. Ka koeʻuhí ko e liliu ʻa e taumuʻá mei he ʻohofi fakakau taú ki he ngāue tokoní, ʻoku faingataʻa ai ke fai e tuʻutuʻuni ke nau mavahe. Naʻe tuʻutuʻuni ai ko e kau Sotia ʻAmelika kotoa ʻe fakafoki ʻe toki fakahoko ia kapau ko e patuni fakakautau ʻoku nau kau hono ʻohofi ha feituʻu. Ko e foʻi ʻai fakatipilopmetika pe ke kei nofo atu ʻa 'Amelika ʻi he fonuá ni.

PalesiteniNaʻe aʻu ki he foʻi taimi naʻe alea fakamelino ai ʻa e Puleʻanga ʻo Trump mo e kau Talipaní pea ʻikai ke kau ai ʻa e Puleʻanga lolotongá mo Mohammad Ashraf Ghani. Pea kau ai mo e talatalanoa ki he teuteu fetukutuku ʻa e kau sotia ʻAmelika. Naʻe kiʻi faingataʻa pea ne pehē ʻe hoko eni he 2020. Naʻe ki malua ai ʻa e fakapāpomu ʻe he kau Talipaní ʻa e ngaahi kolo ʻo ʻAfikanisitaní, pea ʻikai kenau toe lamasi ʻa e kau ʻAmelika. Ne hange leva kuo nau faisō he taimi ko ʻení.Taki afika

Hili ʻa e hū ʻa Joe Biden ‘o Palesitení ʻAmeliká, ne fai ‘a e alea lelei mo e kau Talipaní kenau hoko atu ʻa e fokotu’utu’u ka ʻe kei ki’i taimi pe ki Sepitema ‘a e foki ‘a e kau ‘Amelika. ‘I he taimi ko ‘eni kuo holomui atu ‘a e kau Seniale ia pea toe tukuange mo e kau popula Talipani ‘o nau fo’u e ngaahi kulupu.

Ko e taha e ngaahi aleapau pe Konvesio ‘i he vaha’a ‘o ‘Amelika mo e Talipaní ke ‘oua tenau toe fengaue’aki mo ha ngaahi kautaha pe kulupu Tautoitoi ʻo hange ko e Al-Qaeda, ISIS, Jihad kau ai mo ‘enau tauhi e melino ‘i honau kakai.

Na’e holo leva ‘a e fo’i tō ‘a e Talipani hili ʻenau alea fakamelino mo e Puleʻanga lolotoga ʻo e fonuá. Ka ne ‘ikai ke a’usia ‘e he Pentakoni mei ‘Amelika kuo ‘osi fatu e ngaahi kemi fakakautau ia ‘a e Talipani ‘i he ngaahi vahenga kolo mama’o kae tu’u ʻatā pe ‘a e kolomu’a, Kabul, kenau toki ta tuku ki ai. ‘I he taimi tatau kuo puli ʻa e kau sotia maʻolunga ʻo e Puleʻangá pea ʻoku tuhu kotoa e kuo ʻosi fakapoongi ʻe he kau Talipaní. Toe iku hola mo Mohammad Ashraf Ghani ‘o kumi mo’ui ki 'Alepea pe United Arab Emirates.

Totolo a e talipaniNa’e toe ‘unuaki’i ‘e Palesiteni Joe Biden ‘a e taimi ke ‘osi ai e fetukutukú mei he ʻaho 11 ʻo Sepitemá ki he ʻaho 31 ‘o ‘Akosí. Naʻe aʻu ai pe ki he hola ‘a e Palesiteni ‘o ‘Afikanisitaní mei he fonuá pea tukuange ai pe ‘e ‘Amelika ki he Talipaní kenau tokanga’i mo fatu ‘a e anga ‘enau nofó.

‘I he tau kotoa pe ‘oku fakamoleki ‘e ‘Amelika ‘a e $1piliona ‘i ‘Afikanisitani, ka ko enau fetukutuku ʻosi ko ‘ení, manasi’i ‘a ‘Amelika ki Siaina he ʻe kumi tokoni ki ai ʻa e fonuá ni.

Ko e foki ʻa ‘Ameliká kuo nau tuku ʻa e meʻalele fakakautau ʻe 75800 mo e vakapuna ʻe 235, helikopeta he kalasi ko e Black Hawk ʻe 7, meʻatau hange ko e meʻafana, misaile ʻe 6 kilu kuo tuku atu he fonuá.Army

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Contact Us

Publisher: Justin ʻAkauʻola
Editor: Filokalafi ʻAkauʻola
Email: talaki.online@gmail.com
filokalafi@gmail.com
Tel: (676) 28186
Mb: (676) 7719708
(676) 7700107
website:www.talaki.to

PTH 3
Go to top