PTH 2

Kei maluʻi e hingoa ʻo “S” ko e tangata Sri Lanka ne fanaʻi ʻo mate ʻi Niulini, ‘Okalani Featured

Saturday, 04 September 2021 15:42
(0 votes)

Polisi 

Talaki Online 4 Sepitema 2021; Talu hono siofi mo muimuiʻi ʻe he kau Polisi Fufū ʻa Nuʻu Silá ni ʻa e matapule taʻu 32 mei Sri Lanka, ʻo mahaloʻi ko e taha e kau Tautoitoi ISIS ʻoku taka ʻi Nuʻu Silá talu mei he 2011 he kuo ʻiai e ngaahi fakaʻilonga.

Houa ʻe 24 ʻaho 7 ʻa ʻenau siofi mo takaofi holo pe he tuʻa ʻo “S”, ko e taʻu ʻeni ʻe 10 mei ai pea kuo moʻoni ʻenau mahamahó, kuo iku fanaʻi ai ia ʻe he kau Polisí ʻo mate.

Naʻá ne ʻohofi ʻaki ʻa e hele ʻo hoka noaʻia ʻa e kakaí mo ʻene kaila ki a Allah..Allah ʻi he loto supamaketí ʻi New Lynn he Falaite ʻaneafí. Te’eki lava ha sekoni ʻe 60 ʻene fehangahangai mo e ongo Polisi he moló kuo pātū ki lalo he ngaahi fana ne ʻikai toe hala mei aí.

‘Oku tuʻutuʻuni ai ʻe he Fakamaauʻanga ke ʻoua maluʻi e hingoa mo e ʻimisi pauʻú ni, ʻoku makatuʻunga ʻi he maluʻi ʻa e familí naʻa lavea ha taha ʻoku ʻikai haʻanau kaunga he meʻá ni. ‘E vakaiʻi ʻa e tuʻutuʻuni ko ʻení he ʻosi e houa ʻe 24, ʻoku ngāueʻaki pe ʻa e “S” ki he matāpulé Sri Lanka kuo pekiá.

ʻOku pehē ʻe he Palēmia ʻo Nuʻu Silá, ko “S” ʻoku ʻuhinga ia ko ISIS, pea ʻoku fiemaʻu ia ke tukuange mai ʻa e hingoá ke ʻilo ʻe he kakaí. Ko e konga ia ʻa e totonu ʻa e kakaí siviliané ke nau ʻilo ʻa e kakai fakatuʻutamaki ko ʻení. Kuo hoko ia ko e ʻasenita ʻe talanoa ki ai ʻa e Palēmiá ʻi he Fale Aleá.

Ko e toko ono ko ení ne hoka heleʻí ʻoku nau takoto falemahaki, tokotolu ai ʻoku nau ʻi he tuʻunga fakatuʻutamaki.

‘I he fakamatala ʻa e tokotaha ne ofi ʻauipoto ki he meʻa ne hokó ko Amit Nand, naʻe hū atu ʻoku tukulele mai ʻa e kakaí mo ʻenau kaila kenau hola ki tuʻa mei he New Lynn Mall. Naʻá ne hūatu ʻo sio ki he tokotahá ni mo e helé, sio ki he fefine ʻoku tokoto he falaikí ʻoku fetotoi. Naʻe li atu ki ai ʻe ha tokotaha ha vaʻa kau ʻo ne tuʻu ʻi muʻa ʻia “S” ke ne teuteu ke fai ha meʻa ki a “S”. ‘Oku hiki ʻe “S” ʻa e hele ki ʻolunga mo kaila 'Allah, Allah'.MeafanaTaimi nounou mei ai ʻoku tekeʻi ai ʻe he tokotaha ke ʻunu ki mui he ko e polisi fufū ia teu fanaʻi Ko e (ko e kaila ia ki a “S”), mo ʻene fenongo ki he pā..pā..pā..pā..pā e meʻa fanaá.

Ko e sio ʻa Amit Nand ki a “S”, naʻe ʻosi loto pe ia ke ne fai e tamate pea ne ʻosi tuʻu pe ia ke mate mo ia, fakalilifu hono mata mo ʻene kaila ki hono ʻotuá..”Allah..Allha”.

Naʻe muimuiʻi pe ʻe he kau Polisí ʻa “S” he Falaite ʻaneafí, ʻa hono halangá pea ne ʻalu ki he Molo ʻi Niuliní ʻo ne toʻo ha hele mei ai ʻo ne takai ʻo kamata hono hoka ʻa e kakaí ne ʻiaí pea iku ai ke fanaʻi ʻo malolo ai pe e tangata ni.

‘I he fakamatala mei he Pule Polisí, ko e tokoatahá ni naʻe tuʻuta ʻi Nuʻu Sila he 2011, naʻe ʻikai ha hia feʻunga ia ai ke tauhiʻaki ia, ka ne hanga e ʻe he kau Polisí ʻo siofi. Kau ai ʻene foʻi pousi he feisipuka ko e “Kiwi Scums”, ʻuhinga ʻoku palakū ʻa e kau Nuʻu Silá.

‘Oku toe fakalanga hake ʻa e manatu tamaki ki he fana tavale he 2019 ʻi Christchurch ʻe he matapule ʻo mate ai ʻa e toko 51. Naʻe kiʻi tatali hono tukuange ʻa e hingoá pea ʻoku toe hoko pe meʻa tatau. Ki he Palemiá ʻoku ʻikai ke tui ia ki he taʻotaʻofi ko ʻeni ʻe he laó ke tukuange ʻa e hingoá kaeʻoua leva ke fakaʻatā mei he Fakamaauʻangá, koeʻuhí pe ko e malu mo e hao ʻa e famili ʻo e tokotaha faihiá.

PolisiNaʻe fakatokangaʻi ʻe he kau Polisí ʻa pousi e meʻá ni he feisipuká ʻi he lea fakapalangí… 'One day I will go back to my country and I will find Kiwi scums in my country... and I will show them... what will happen when you mess with S while I'm in their country. If you're tough in your country... we are tougher in our country scums #payback,' ko ʻene tohí ia

‘I he 2017, naʻe taʻofi ai ʻe he kau Polisí ʻa e matapulé ni ʻi malaʻe vakapuna hili ʻene fakatau tikite folau ki Singapore kae ʻikai ha tikite foki. Naʻe huaʻi ai ʻa hono nofoʻangá ʻo maʻu ai ʻa hono tā mo e meʻafana mo e hele. Naʻe tauhi ai ʻo laka hake he taʻu ʻe taha taʻetoe maluʻi ki tuʻa. Naʻe tali halaia ki he ʻu meʻa ne maʻu ngalingali kehe ʻi hono nofoʻangá. Naʻe tautea toloi ai pe ia ki tuʻa he 2018 ʻe he Fakmaauʻangá koeʻuhí ko e lahi hono taimi kuo tauhi ʻi pilīsoné.

Hili ʻa e ʻatā ʻa “S” mei he pilīsone he 2018, naʻe toe puke ai ko ʻene ʻalu ʻo fakatau ʻa e hele tulimanu. Ka ne ʻikai ke lava ke fakaʻilo ai ki he hia felaveʻi mo e Tautoitoí. ‘I Mē ʻo e taʻú ni naʻe toe hopoʻi ai ‘i hono maʻu mo e vitiō ʻoku ne tauhi ʻa e ngaahi meʻatau ‘I heʻene fakamatala ai, ka ne ʻiku hao he hopo ko iá. Lahi mo ʻene ʻu vitio ne maʻu ʻa ʻene fekumi ki he ngaahi meʻa ʻe ngāue ʻaki ki he ISIS pea mo ʻene fakaʻamu ko Ia (“S”) ‘oku fiemēmipa he ISIS.

Kaekehe, ko e kotoa hono muimuiʻi ʻe he kau polisi taʻeteunga ʻa “S” kuo aʻu kotoa pe ʻo ne fakalaveaʻi ʻa e toko 6 pea mo e ongo Polisi ʻe ua ne na kaungā kau hono faná.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Contact Us

Publisher: Justin ʻAkauʻola
Editor: Filokalafi ʻAkauʻola
Email: talaki.online@gmail.com
filokalafi@gmail.com
Tel: (676) 28186
Mb: (676) 7719708
(676) 7700107
website:www.talaki.to

PTH 3
Go to top